Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ - Phường Đông Lương - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị

Email: ttudqt12@gmail.com

Điện thoại/Fax: 0233.585866

Thủ trưởng đơn vị: Thạc Sĩ Đào Ngọc Hoàng

Mobile:+84 915 014 126

Cơ cấu tổ chức và Các lĩnh vực hoạt động

1.Cơ cấu tổ chức:

1.1 Lãnh đạo trung tâm: Trung tâm có 1 Giám đốc và 2 Phó giám đốc

1.2 Các phòng, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ

1.2.1 Phòng hành chính tổng hợp

1.2.2 Phòng Công nghện sinh học và chuyển giao tiến bộ KH&CN

1.2.3 Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển Nấm

2. Các lĩnh vực hoạt động

- Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường

- Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, đào tạo, chuyển giao, thương mại hóa và nhân rộng các kết quả của đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm

- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới

 - Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước

- Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của Tỉnh, thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật

- Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ Khoa học và Công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống

- Cung cấp các kiến thức về Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ Khoa học kỹ thuật đến người dân, tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh

- Xây dựng các mô hình trình diễn về ưungs dụng các công nghệ  mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của Tỉnh

- Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ Khoa học và Công nghệ theo thẩm quyền

- Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật


GIỚI THIỆU VỀ TRẠM NGHIÊN CỨU, THỰC NGHIỆM VÀ PHÁT TRIỂN NẤM

Địa chi: Km9 - Quốc lộ 9 - Huyện Cam Lộ - TỈnh Quảng Trị

Email:

Thủ trưởng đơn vị: Cử nhân Nguyễn Ngọc Huỳnh

Mobile: +84 919 141 357

Các Lĩnh vực

- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường

- Triển khai thực hiện các đề tài dự án

- Bảo tồn các giống cây và con, giống Nấm bản địa quý hiếm của Tỉnh, du nhập và phát triển vườn giống cây, con và các giống Nấm ăn và nấm dược liệu mới

- Khảo, thực nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi, phân bón sinh học và các chế phẩm sinh học

- Sản xuất và cung ứng các giống cây, con, hoa cây cảnh, phân hữu cơ sinh học, các chế phẩm sinh học bằng phương pháp công nghệ sinh học

- Sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ nấm các loại, dịch vụ cung ứng giống nám, đào tạo, dạy nghề và chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nấm cho các cá nhân, đơn vụ trồng nấm trong và ngoài tỉnh

- Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm và các công tronhf phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.Khi có điều kiện có thể mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực công nghệ khác

- Thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật

- Tư vấn, đào tạo, dịch vụ Khoa học và Công nghệ

- Hợp tác khoa học và công nghệ trong và ngoài nước

File đính kèm:
Các bài viết khác