GIỚI THIỆU

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ

 TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KH&CN 

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - TP Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 053.3850392 ; Fax: 053.3562004

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

   1. Chức năng: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị (Gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh.

   2. Nhiệm vụ:
  1. Xử lý, phân tích, tổng hp và cung cấp thông tin KH&CN, thông tin, s liệu thng kê KH&CN phục vụ lãnh đạo quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cp các ấn phẩm thông tin KH&CN;
  2. Phổ biến thông tin KH&CN, thông tin thống kê KH&CN của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
  3. Tổ chức và phát triển nguồn tin KH&CN của địa phương; tham gia xây dựng và khai thác hạ tầng thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu KH&CN, cơ sở dữ liệu thống kê KH&CN của địa phương; tổ chức và phát triển công tác thư viện điện tử KH&CN, mạng thông tin KH&CN của địa phương.
  4. Đăng ký và lưu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, thu thập, xử lý và cập nhật thống tin về các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN trong phạm vi địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN;
  5. Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN và các nhiệm vụ khác;
  6. Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ liên quan đến hoạt động tin học, thông tin, thống kê KH&CN;
  7. Tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm KH&CN, chợ công nghệ và thiết bị; truyền thông, phổ biến thông tin, tri thức KH&CN;Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê KH&CN và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

* Xem Nội dung toàn văn quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tại: Quyết định số 154/QĐ-SKHCN ngày 19/11/2015 của Sở KH&CN; 

 II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

     1. Lãnh đạo Trung tâm
         - Giám đốc: Bà Thái Thị Nga
              Tel:  0944.202.567- 053.3850392; Email: thaithingaqt@gmail.com
        - Phó Giám đốc: Bà Võ Thị Minh Ngọc
              Tel: 0949.010.345 - 053.358.2535; Email: ngocminh3004@gmail.com
     2. Các phòng chuyên môn:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp. Tel: 035.3562004
        
- Phòng Thông tin và Thư viện KH&CN. Tel: 053.3 857030
    + Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hòa
       Tel: 0905678823 ; Email: hoanguyenkhcn@gmail.com
    +  Phó phòng: Bà Trần Thị Phượng
       Tel: 0975957045; Email: tranphuongtvdt@gmail.com
- Phòng Thống kê KH&CN: Tel: 053.3 562003
    + Trưởng phòng: Ông Lê Thái Sơn
                 Tel: 0914852789; Email: ltson82@gmail.com
         - Phòng Dịch vụ KH&CN: Tel: 053.3 898779
           + Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đạo Quyết
                 Tel: 0914133178; Email: daoquyetit@gmail.com

File đính kèm:
Các bài viết khác