CƠ SỞ DỮ LIỆU PHIM KH&CN
CSDL PHIM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Với 3.000 phim nghiên cứu về các vấn đề khoa học và công nghệ được ứng dụng trong thực tế cuộc sống, gồm các lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, khoa học công nghệ, môi trường, sức khỏe và cuộc sống…Đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp nông thôn với những mô hình sản xuất nông nghiệp đã ứng dụng tiến bộ khoa học và đạt hiệu quả kinh tế cao, những quy trình kỹ thuật nông nghiệp phù hợp với điều kiện từng vùng miền.

File đính kèm:
Các bài viết khác