ẤN PHẨM THÔNG TIN
ẤN PHẨM THÔNG TIN
Các ấn phẩm thông tin do Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ tổ chức biên soạn và xuất bản hàng năm.

1. ĐẶC SAN KHOA  HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

- Giới thiệu về dự báo, chiến lược, chính sách phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam, khu vực và thế giới.

- Cung cấp thông tin thúc đẩy đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp.

- Giới thiệu những thành tựu khoa học và công nghệ mang tính chất đột phá chiến lược.

- Đăng tải thông tin chọn lọc về khoa học và công nghệ.

- Điểm các sự kiện quan trọng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ  trong tháng.

        

2. BẢN TIN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

- Giới thiệu, phổ biến kiến thức về khoa học và kỹ thuật.

- Cung cấp thông tin, sản phẩm khoa học và công nghệ mới.

- Giới thiệu những sản phẩm mới tiêu biểu của khoa học và kỹ thuật. 

- Cung cấp những mô hình hay, gương sản xuất giỏi. 

     

File đính kèm:
Các bài viết khác