CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỀ TÀI KH&CN
CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

10.000 CSDL dự án, đề tài với hình thức mô tả thư mục và tóm tắt; được cập nhật, báo cáo hàng năm. Cung cấp thông tin về các đề tài, dự án thuộc các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước, cấp bộ được thực hiện trong năm. Biểu ghi cung cấp các thông tin cơ bản về từng kết quả nghiên cứu như sau: tên đề tài, chủ nhiệm đề tài, tên cơ quan chủ trì, cơ quan chủ quản, cấp đề tài, thời gian hoàn thành đề tài, tóm tắt kết quả nghiên cứu, địa chỉ lưu giữ báo cáo kết quả nghiên cứu.

File đính kèm:
Các bài viết khác