DỊCH VỤ THÔNG TIN KH&CN
DỊCH VỤ THÔNG TIN KHCN
Thông tin khoa học và công nghệ là nhân tố thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển; phục vụ hữu ích trong công tác lãnh đạo và quản lý. Do đó, dịch vụ cung cấp thông tin KHCN của Trung tâm sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho đối tác.

Thông tin khoa học và công nghệ là nhân tố thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển; phục vụ hữu ích trong công tác lãnh đạo và quản lý. Do đó, dịch vụ cung cấp thông tin KHCN của Trung tâm sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho đối tác, bao gồm:

- Cung cp thông tin, tài liu phân tích, tng hp phc v cho d báo, hoch đnh chính sách, lãnh đo, qun lý nhà nước;

- Cung cp thông tin thư mc v: nhim v khoa hc và công ngh, tài liu s hu trí tu, công b khoa hc và công ngh trên tp chí, k yếu hi ngh, hi tho khoa hc;

- Cung cấp danh mc các t chc, doanh nghip khoa hc và công ngh và cán b nghiên cu khoa hc và phát trin công nghệ;

- Cung cp thông tin thng kê khoa hc và công ngh;

- Cung cp thông tin chi tiết v: nhim v khoa hc và công ngh, tài liu s hu trí tu, công b khoa hc và công ngh trên tp chí, kỷ yếu hi ngh, hi tho khoa hc;

- Cung cp thông tin chi tiết v các t chc, doanh nghip khoa hc và công ngh và cán b nghiên cu khoa hc và phát trin công ngh;

- Tra cu, cung cp, trao đi, chia s thông tin khoa hc và công ngh;

- Tư vn, xây dng cơ s d liu khoa hc và công ngh, các trang thông tin và cng thông tin đin t v khoa hc và công ngh; xây dng thư vin đin t, thư vin s; s hóa tài liu; xây dng các tài liu đa phương tin v khoa hc và công ngh;

- T chc hi ngh, hi tho, trin lãm khoa hc và công ngh, ch công ngh và thiết b; truyn thông, ph biến thông tin khoa hc và công ngh;

- Các hình thc dch v thông tin khoa hc và công ngh khác có liên quan.

File đính kèm:
Các bài viết khác