Chào mừng các bạn đến với website Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị
Giới thiệu: Nhiệm vụ - Quyền hạn
Nhiệm vụ - Quyền hạn
1. Trình Giám đốc Sở:
- Dự thảo và thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Đề án, phương án kiện toàn, sắp xếp tổ chức, nhân sự, biên chế; Dự thảo  cơ chế tự chủ của Trung tâm.
2. Trình Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng:
- Chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về hoạt động kiểm định, đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
- Đề án, phương án phát triển năng lực hoạt động của Trung tâm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Quy hoạch mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương.
3. Thực hiện việc lưu giữ, bảo quản chuẩn đo lường theo quy định cua pháp luật;
4. Thực hiện các nhiệm vụ về đo lường, phân tích, thử nghiệm, giám định, năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước;
5. Tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận hoặc chỉ định;
6. Tổ chức thực hiện việc phân tích, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ nhu cầu của các tổ chức, cá nhân;
7. Tổ chức thực hiện các hoạt động giám định, chứng nhận trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận; hoạt động dịch vụ kiểm định, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật về an toàn bức xạ, an toàn lao động, sở hữu trí tuệ;
8. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, bảo dưỡng, kinh doanh và sửa chữa các thiết bị đo lường, thử nghiệm;
9. Thực hiện điều tra, quan trắc, phân tích chất lượng môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất, các chất thải công nghiệp phục vụ công tác đánh giá tác động môi trường, bảo vệ môi trường;
10. Tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến kỹ thuật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá; 
11. Phối hợp với cơ quan chức năng tham gia thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá;
12. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân có liên quan;
13. Tổ chức đào tạo, tư vấn về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 14000, ISO 22000, HACCP... vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức có yêu cầu;
14. Tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các lĩnh vực hoạt động sự nghiệp khoa học khác theo quy định của pháp luật;
15. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật;
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao.
Thống kê truy cập
842633
1
Cơ quan chủ quản: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.
Ghi rõ nguồn  khi sử dụng thông tin từ website này