15/2018/TT-BKHCN
Ban hành: 15-11-2018
Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ Tải về
04/2018/TT-BKHCN
Ban hành: 15-05-2018
Quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia Tải về
03/2018/TT-BKHCN
Ban hành: 15-05-2018
Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ Tải về
3292/QĐ-UBND
Ban hành: 28-11-2017
Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. Tải về
54/2016/QĐ-TTg
Ban hành: 19-12-2016
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Tải về
97/2016/NĐ-CP
Ban hành: 01-07-2016
Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chi tiêu thống kê quốc gia Tải về
25/2015/TT-BKHCN
Ban hành: 26-11-2015
Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ Tải về
26/TT-BKHCN
Ban hành: 26-11-2015
Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng cho Sở Khoa học và Công nghệ Tải về
89/2015/QH13
Ban hành: 23-11-2015
Luật Thống kê Tải về
3595/CT-BKHCN
Ban hành: 22-11-2011
Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ Tải về

 Thành viên

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký    
  
Website liên kết