TIN TỨC - SỰ KIỆN
» Trên 500 đại biểu trong nước và quốc tế sẽ tham dự “Những ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN-EU 2016”
Theo thống kê của Ban Tổ chức, sự kiện “Những ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN-EU 2016” sẽ có trên 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự, trong đó có hơn 300 đại biểu quốc tế đến từ gần 40 quốc gia trên thế giới.
» Một số điểm mới của Luật Thống kê năm 2015
Ngày 23/11/2015, Luật thống kê số 89/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua (thay thế Luật thống kê 2003). Luật thống kê năm 2015 gồm 9 chương, 72 điều và 1 phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (tăng 1 chương, 30 điều so với Luật năm 2003 gồm 8 chương, 42 điều). Luật quy định rõ Danh mục chỉ tiêu về khoa học và công nghệ trong Danh mục Hệ thống chỉ tiêu quốc gia.
» HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2015 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015. Công tác thống kê trong năm 2014 được thực hiện trong bối cảnh đất nước có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, ngành Thống kê triển khai kế hoạch công tác với nhiều nhiệm vụ lớn, một mặt phải bảo đảm tốt nhất thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đánh giá, dự báo tình hình và xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương; mặt khác triển khai các công việc có tính chất quan trọng, lâu dài như: hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê, cải tiến phương pháp chế độ thống kê, công tác tổ chức, cán bộ…
Trang:[1]23
 
15/2018/TT-BKHCN
Ban hành: 15-11-2018
Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ Tải về
04/2018/TT-BKHCN
Ban hành: 15-05-2018
Quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia Tải về
03/2018/TT-BKHCN
Ban hành: 15-05-2018
Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ Tải về
3292/QĐ-UBND
Ban hành: 28-11-2017
Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. Tải về
54/2016/QĐ-TTg
Ban hành: 19-12-2016
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Tải về
97/2016/NĐ-CP
Ban hành: 01-07-2016
Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chi tiêu thống kê quốc gia Tải về
25/2015/TT-BKHCN
Ban hành: 26-11-2015
Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ Tải về
26/TT-BKHCN
Ban hành: 26-11-2015
Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng cho Sở Khoa học và Công nghệ Tải về
89/2015/QH13
Ban hành: 23-11-2015
Luật Thống kê Tải về
3595/CT-BKHCN
Ban hành: 22-11-2011
Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ Tải về

 Thành viên

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký    
  
Website liên kết