Danh sách phương tiện đo hết hạn, sắp hết hạn kiểm định

STT Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường Người/Đơn vị sử dụng Hiệu lực kiểm định Ghi chú
1 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 17, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Phú Gia, Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
16/05/2019 Còn 55 ngày
2 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 17, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Phú Gia, Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
16/05/2019 Còn 55 ngày
3 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 17, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Phú Gia, Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
16/05/2019 Còn 55 ngày
4 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 17, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Phú Gia, Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
16/05/2019 Còn 55 ngày
5 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 17, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Phú Gia, Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
16/05/2019 Còn 55 ngày
6 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 17, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Phú Gia, Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
16/05/2019 Còn 55 ngày
7 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 17, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Phú Gia, Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
16/05/2019 Còn 55 ngày
8 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 17, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Phú Gia, Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
16/05/2019 Còn 55 ngày
9 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 17, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Phú Gia, Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
16/05/2019 Còn 55 ngày
10 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 17, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Phú Gia, Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
16/05/2019 Còn 55 ngày
11 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 17, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Phú Gia, Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
16/05/2019 Còn 55 ngày
12 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 17, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Phú Gia, Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
16/05/2019 Còn 55 ngày
13 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 15, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[906 Nguyễn Tất Thành, Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế]
15/05/2019 Còn 54 ngày
14 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 15, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[906 Nguyễn Tất Thành, Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế]
15/05/2019 Còn 54 ngày
15 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 15, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[906 Nguyễn Tất Thành, Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế]
15/05/2019 Còn 54 ngày
16 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 23, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Vinh Sơn, Lộc Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
15/05/2019 Còn 54 ngày
17 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 23, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Vinh Sơn, Lộc Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
15/05/2019 Còn 54 ngày
18 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 23, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Vinh Sơn, Lộc Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
15/05/2019 Còn 54 ngày
19 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 23, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Vinh Sơn, Lộc Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
15/05/2019 Còn 54 ngày
20 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 23, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Vinh Sơn, Lộc Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
15/05/2019 Còn 54 ngày
21 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 19, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Đông An, Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
08/05/2019 Còn 47 ngày
22 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 19, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Đông An, Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
08/05/2019 Còn 47 ngày
23 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 19, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Đông An, Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
08/05/2019 Còn 47 ngày
24 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 7, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[99A Lạc Long Quân, Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
08/05/2019 Còn 47 ngày
25 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 7, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[99A Lạc Long Quân, Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế]
08/05/2019 Còn 47 ngày
26 Cân phân tích Doanh nghiệp tư nhân Hàng vàng Thanh Dũng
[166 Hùng Vương, thành phố Huế]
30/04/2019 Còn 39 ngày
27 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 20, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Km 21 Thôn Thượng An, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế]
13/04/2019 Còn 22 ngày
28 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 20, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Km 21 Thôn Thượng An, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế]
13/04/2019 Còn 22 ngày
29 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 20, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Km 21 Thôn Thượng An, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế]
13/04/2019 Còn 22 ngày
30 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 20, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Km 21 Thôn Thượng An, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế]
13/04/2019 Còn 22 ngày
31 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 20, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Km 21 Thôn Thượng An, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế]
13/04/2019 Còn 22 ngày
32 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 24, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Kim Phụng, Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế]
12/04/2019 Còn 21 ngày
33 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 24, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Kim Phụng, Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế]
12/04/2019 Còn 21 ngày
34 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 24, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Kim Phụng, Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế]
12/04/2019 Còn 21 ngày
35 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 24, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Kim Phụng, Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế]
12/04/2019 Còn 21 ngày
36 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 24, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Kim Phụng, Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế]
12/04/2019 Còn 21 ngày
37 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 24, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Kim Phụng, Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế]
12/04/2019 Còn 21 ngày
38 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 24, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Kim Phụng, Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế]
12/04/2019 Còn 21 ngày
39 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 24, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Kim Phụng, Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế]
12/04/2019 Còn 21 ngày
40 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 29, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Châu Chữ, Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế]
12/04/2019 Còn 21 ngày
41 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 29, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Châu Chữ, Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế]
12/04/2019 Còn 21 ngày
42 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 29, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Châu Chữ, Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế]
12/04/2019 Còn 21 ngày
43 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 29, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Châu Chữ, Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế]
12/04/2019 Còn 21 ngày
44 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 29, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Châu Chữ, Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế]
12/04/2019 Còn 21 ngày
45 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 29, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Châu Chữ, Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế]
12/04/2019 Còn 21 ngày
46 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 29, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Châu Chữ, Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế]
12/04/2019 Còn 21 ngày
47 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 29, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Châu Chữ, Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế]
12/04/2019 Còn 21 ngày
48 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 8, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Lý Nhân Tông, Hương Vân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế]
10/04/2019 Còn 19 ngày
49 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 8, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Lý Nhân Tông, Hương Vân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế]
10/04/2019 Còn 19 ngày
50 Cột đo xăng dầu Cửa hàng Xăng dầu số 8, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
[Lý Nhân Tông, Hương Vân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế]
10/04/2019 Còn 19 ngày
     
Trang:[1]2
Tổng số: 98

@ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế.
Số Online: 1      Hôm nay: 1      Tổng số truy cập: 164