--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN THỐNG KÊ

Tổng số: 10

STT

Tên đề tài

1

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài: Tổ chức thông tin nội bộ cơ quan tổng cục thống kê phục vụ công tác quản lý và điều hành

2

Báo cáo kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu cải tiến công tác tư liệu khoa học thống kê

3

Báo cáo tổng quan đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng hệ thống các chỉ tiêu thống kê lao động xã hội

4

Nghiên cứu biên soạn từ điển thống kê Việt Nam

5

Nghiên cứu cải tiến chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

6

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kiểm tra chất lượng điều tra thống kê

7

Nghiên cứu qui hoạch lại các cuộc điều tra thống kê hộ gia đình

8

Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dự đoán ngắn hạn để dự báo một số chỉ tiêu thống kê kinh tế chủ yếu ở Việt Nam

9

Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính chỉ số giá sản xuất một số ngành dịch vụ ở Việt Nam

10

Xây dựng nội dung và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành thống kê

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị