--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tổng số: 25

STT

Tên đề tài

1

Báo cáo kết quả đề tài khoa học: Nghiên cứu triển khai công nghệ phục vụ phổ biến kiến thức qua mạng

2

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển mạng thông tin tư liệu về Khoa học và công nghệ ở Việt Nam - Quyển 1: Tổng quan hiện trạng các mạng thông tin tư liệu về khoa học và công nghệ ở Việt Nam

3

Báo cáo khoa học đề tài: Thiết kế và xây dựng thử nghiệm một số dịch vụ của mạng VISTA

4

Báo cáo khoa học nâng cấp và hoàn thiện mạng VISTA là ISP dùng riêng và ICP về khoa học và công nghệ

5

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: Các giải pháp tin học hóa công tác quản lý tại Trung tâm Học viện chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

6

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài liệu điều tra cơ bản

7

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc hiện đại hóa hệ thống thông tin KH&CN quốc gia Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

8

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hệ thống đảm bảo thông tin khoa học và công nghệ cho các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước

9

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng tiêu chuẩn thông tin - tư liệu: khổ mẫu thư mục, tên và mã địa danh Việt Nam, và cơ quan thông tin - tư liệu Việt Nam dùng trong lưu trữ và trao đổi thông tin

10

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ thông tin cho doanh nghiệp

11

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu và triển khai mạng thông tin KH&CN tại trung tâm thông tin KH&CN quốc gia nhằm phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa

12

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình Thư viện điện tử về KH&CN tại cơ quan thông tin KH&CN địa phương

13

Báo cáo tổng kết đề tài: Xây dựng dữ liệu phục vụ tra cứu tìm kiếm thông tin KH&CN và thị trường cho các nhóm ngành hàng thuộc ngành hóa chất

14

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển mạng thông tin tư liệu về Khoa học và công nghệ ở Việt Nam - Quyển 2: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài

15

Giải pháp tăng cường kết nối thông tin giữa trung tâm giao dịch chứng khoán và các công ty chứng khoán ở Việt Nam

16

Giải pháp tin học quản lý tài khoản khách hàng đầu tư tại các công ty chứng khoán

17

Nghiên cứu các giải pháp tăng cường chất lượng dịch vụ mạng sử dụng mạng Lan ảo và phát triển dịch vụ truy nhập từ xa vào mạng nội bộ thông qua internet

18

Nghiên cứu thử nghiệm truyền số liệu giao thông vận tải giữa các máy tính với nhau

19

Nghiên cứu và xây dựng môi trường làm việc công tác trên hệ thống mạng nội bộ cơ quan bộ công thương

20

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiết kiệm điện năng chiếu sáng ứng dụng mạng sensor không dây

21

Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý danh tính của người dùng và hỗ trợ bảo mật dữ liệu dựa trên môi trường PKI cho doanh nghiệp

22

Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trao đổi dữ liệu điện tử trong cấp chứng nhận xuất xứ điện tử

23

Ứng dụng kỹ thuật tin học trong công tác quản lý ngành và điều độ hệ thống điện

24

Ứng dụng tin học trong chỉ đạo hoạt động của thanh tra nhà nước

25

Xây dựng phần mềm GIS hỗ trợ việc lập cơ sở dữ liệu bản đồ

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị