--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN KHOA HỌC XÃ HỘI

Tổng số: 222

STT

Tên đề tài

1

Đề tài : Sự phát triển văn hóa và con người ở một số nước Đông Á-Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hội nhấp quốc tế - Chuyên đề 1: Một số nhân tố địa lý tự nhiên, môi trường sống và tác động của nó đến sự phát triển văn hóa và con người ở một số nước Đông Á

2

Bản kiến nghị hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay - vấn đề và giải pháp

3

Bản kiến nghị: Thực hiện pháp luật về khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

4

Báo cáo kết quả đánh giá: Nhu cầu lồng ghép yếu tố dân số và gia đình vào hoạt động tín dụng - tiết kiệm ở 4 tỉnh Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa và Cần Thơ

5

Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến chất lượng dân số và đề xuất những chính sách phù hợp về dân số và phát triển bền vững - Đề tài nhánh 1: Đánh giá thực trạng một số chỉ tiêu về dịch vụ xã hội và một số chỉ tiêu cơ bản về chất lượng dân số hiện nay ở nông thôn trên 7 vùng sinh thái

6

Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến chất lượng dân số và đề xuất những chính sách phù hợp về dân số và phát triển bền vững - Đề tài nhánh 2: Nghiên cứu một số vấn đề lien quan đến sinh sản trợ giúp cho nam giới

7

Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến chất lượng dân số và đề xuất những chính sách phù hợp về dân số và phát triển bền vững - Đề tài nhánh 3: Nghiên cứu một số khía cạnh di truyền liên quan đến chất lượng dân số.

8

Báo cáo kết quả đề tài: Di cư tự do của một số dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc vào Đắc Lắc từ năm 1975 đến nay

9

Báo cáo kết quả đề tài: Đo lường hiệu quả kinh tế chương trình Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

10

Báo cáo kết quả dự án điều tra cơ bản dân tộc Rơ Măm

11

Báo cáo kết quả dự án điều tra cơ bản năm 2004

12

Báo cáo kết quả thực hiện dự án: Xây dựng mô hình thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại một số xã vùng xa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13

Báo cáo kết quả tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Tôn giáo và việc vận dụng ở Việt Nam hiện nay

14

Báo cáo kiến nghị đề tài Khoa học Xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt Nam trong 20 năm đổi mới và hội nhập quốc tế - quan điểm - giải pháp đến năm 2020

15

Báo cáo kiến nghị đề tài khoa học Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam

16

Báo cáo nghiên cứu: Hoạt động và ảnh hưởng của các kênh truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với đồng bào dân tộc Mông và Dao sống ở miền núi phía Bắc

17

Báo cáo phân tích đề tài: Nghiên cứu về dân số và phát triển của hai dân tộc Brâu và Rơmăm ở Tây Nguyên

18

Báo cáo tổng hợp đề tài : Ảnh hưởng của văn hóa Tây Âu, Bắc Mỹ đối với Thế giới và Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa

19

Báo cáo tổng hợp đề tài : Nhận thức về thời đại ngày nay

20

Báo cáo tổng hợp đề tài Khoa học Xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt Nam trong 20 năm đổi mới và hội nhập quốc tế - quan điểm - giải pháp đến năm 2020

21

Báo cáo tổng hợp dự án: Điều tra thực trạng của đời sống đồng bào các dân tộc ở một số vùng căn cứ cách mạng

22

Báo cáo tổng hợp dự án: Điều tra thực trạng của đời sống đồng bào các dân tộc ở một số vùng căn cứ cách mạng - giai đoạn II

23

Báo cáo tổng hợp dự án: Điều tra, đánh giá thực trạng phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi miền trung

24

Báo cáo tổng hợp kết đề tài: Thực trạng hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa - tinh thần các dân tộc thiểu số Tây Nguyên

25

Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài : Sự phát triển văn hóa và con người ở một số nước Đông Á - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hội nhấp quốc tế

26

Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến chất lượng dân số và đề xuất những chính sách phù hợp về dân số và phát triển bền vững

27

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu "Xung đột xã hội và đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội: Cơ sở lý luận và thực tiễn"

28

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài "Quan điểm, định hướng và giải pháp thực hành dân chủ, đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thuận xã hội "

29

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài : Quan hệ giữa đổi mới Kinh tế và đổi mới Chính trị ở Việt Nam

30

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa "

31

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam

32

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: Đảng cộng sản cầm quyền, nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng

33

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

34

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở các tỉnh vùng Đông Nam Bộ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH

35

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: Những chuyển biến tâm lý xã hội của đội ngủ cán bộ, công chức thành phố Hà Nội và Hải Dương trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay

36

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam -thực trạng và giải pháp

37

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: Phát triển làng nghề ở các tỉnh Duyên hải nam trung bộ thực trạng và giải pháp

38

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: Trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương tây hiện nay và ảnh hưởng của nó

39

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: Về các quan điểm phê phán chủ nghĩa Mác-Lê nin và chủ nghĩa xã hội

40

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học - đề tài nhánh 3: Chủ nghĩa Mác Lê Nin với vận mệnh và tương lai của chủ nghĩa xã hội hiện thực

41

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu: Phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020

42

Báo cáo tổng kết các chuyên đề nghiên cứu : Thực trạng hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa - tinh thần các dân tộc thiểu số Tây Nguyên

43

Báo cáo tổng kết đề tài: Tác động của tâm lý xã hội đối với sự phát triển thị trường sức lao động ở nước ta hiện nay - vấn đề và giải pháp

44

Báo cáo tổng kết kết quả đề tài: Nghiên cứu tác động của môi trường địa từ ở Việt Nam

45

Báo cáo tổng luận đề tài : Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam

46

Báo cáo tổng quan đề tài Khoa học độc lập: Chính sách của nhà nước đối với nông dân trong điều kiện thực hiện các cam kết của WTO

47

Báo cáo tổng quan đề tài: Thời đại chúng ta và sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin

48

Báo cáp tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài : Những nhận thức mới về Chủ nghĩa xã hội và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

49

Các chuyên đề nghiên cứu khoa học: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Tôn giáo và việc vận dụng ở Việt Nam hiện nay

50

Các chuyên đề nghiên cứu: Tác động của tâm lý xã hội đối với sự phát triển thị trường sức lao động ở nước ta hiện nay - vấn đề và giải pháp

Trang: 1   2   3   4   5  

Bạn đang xem trang: 1/5 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị