--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Tổng số: 159

STT

Tên đề tài

1

Bảng tóm tắt báo cáo kết quả nhiệm vụ: Báo cáo kết quả nhiệm vụ: Thống kê chất thải lỏng trong nông nghiệp và nông thôn phục vụ cho công tác quản lý chất thải

2

Báo cáo chuyên đề sử dụng thực vật để xử lý ô nhiễm môi trường đất và nước

3

Báo cáo chuyên đề tính chất đất của mô hình trình diễn thuộc đề tài : Nghiên cứu sử dụng thực vật để cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại các vùng khai thác khoáng sản

4

Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu chỉnh lý mô hình trên cơ sở bài toán nghịch không ổn định theo các phương án khác nhau

5

Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu đề xuất chỉ tiêu áp dụng các phương pháp địa vật lý để điều tra, đánh giá nhiễm mặn và tìm kiếm các thấu kính, tầng chứa nước nhạt ven biển

6

Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu đề xuất tiêu chí áp dụng phương pháp mô hình số để dự báo nhiễm mặn tại các thấu kính, tầng chứa nước nhạt dải ven biển

7

Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu sử dụng các phương pháp địa vật lý để phát hiện, nghiên cứu cấu trúc, xác định rang giới mặn nhạt và quan trắc ĐTNDĐ các thấu kính hoặc các tầng chứa nước nhạt ven biển Nam Định

8

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học: Môi trường và sức khỏe của làng nghề truyền thống thuộc đồng bằng Bắc bộ

9

Báo cáo kết quả dự án: Điều tra khảo sát xây dựng báo cáo tổng quan hiện trạng môi trường vùng dân tộc và miền núi

10

Báo cáo kết quả dự án: Hoạt động bảo vệ môi trường tại một số điểm du lịch vùng dân tộc và miền núi

11

Báo cáo kết quả nhiệm vụ: Thống kê và dự báo chất thải rắn nguy hại và đề xuất quy hoạch tổng thể các cơ sở xử lý chất thải rắn nguy hại trên địa bàn toàn quốc

12

Báo cáo kết quả nhiệm vụ: Tổng quan tình hình sử dụng hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp ở Việt Nam. Trên cơ sở đó dự báo các vùng có khả năng bị ô nhiễm nặng để đề xuất các biện pháp ứng phó

13

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài: Điều tra đánh giá nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng TP.Đà Nẵng

14

Báo cáo khoa học đề tài: Cải tiến phương tiện và thiết bị thu gom rác

15

Báo cáo khoa học đề tài: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm nước ngầm khu vực quận Liên Chiểu - Đà Nẵng đề xuất các giải pháp bảo vệ

16

Báo cáo khoa học đề tài: Ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở TP Hồ Chí Minh và lân cận

17

Báo cáo toám tắt tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và thiết bị để xử lý chất thải trong các vùng chế biến nông thủy sản

18

Báo cáo tổng hợp đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp làm giảm tác động của các yếu tố nguy cơ từ môi trường sống tới sức khỏe cộng đồng ở một số vùng sinh thái

19

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ của nhiệm vụ Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thủy vực quan trọng làm cơ sở quản lý: các đàm phá ven bờ miền trung Việt Nam và một số hồ có liên quan

20

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ của nhiệm vụ Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thủy vực quan trọng làm cơ sở quản lý: các đàm phá ven bờ miền trung Việt Nam và một số hồ có liên quan Chuyên đề : Ảnh hưởng của các hồ chứa đến tài nguyên môi trường vùng đầm phá miền trung

21

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ của nhiệm vụ Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thủy vực quan trọng làm cơ sở quản lý: các đàm phá ven bờ miền trung Việt Nam và một số hồ có liên quan Chuyên đề: Đặc điểm hình thái và thủy văn một số hồ chứa có liên quan tới đầm phá

22

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ của nhiệm vụ Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thủy vực quan trọng làm cơ sở quản lý: các đàm phá ven bờ miền trung Việt Nam và một số hồ có liên quan Chuyên đề : Đặc điểm cấu trúc hình thái đầm phá và biến động cửa đầm phá

23

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ của nhiệm vụ Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thủy vực quan trọng làm cơ sở quản lý: các đàm phá ven bờ miền trung Việt Nam và một số hồ có liên quan Chuyên đề: Đánh giá chất lượng trầm tích hệ thống các đầm phá ven bờ miền trung Việt Nam

24

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ của nhiệm vụ Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thủy vực quan trọng làm cơ sở quản lý: các đàm phá ven bờ miền trung Việt Nam và một số hồ có liên quan Chuyên đề: Đánh giá hiện trạng chất lượng nước và trầm tích các hồ chứa có liên quan đến đầm phá ven bờ miền trung Việt Nam

25

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ của nhiệm vụ Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thủy vực quan trọng làm cơ sở quản lý: các đàm phá ven bờ miền trung Việt Nam và một số hồ có liên quan Chuyên đề: Đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng nước hệ thống đầm phá ven bờ miền trung Việt Nam

26

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ của nhiệm vụ Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thủy vực quan trọng làm cơ sở quản lý: các đàm phá ven bờ miền trung Việt Nam và một số hồ có liên quan Chuyên đề: Đề xuất hướng quản lý môi trường đầm phá ven bờ miền trung Việt Nam

27

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ của nhiệm vụ Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thủy vực quan trọng làm cơ sở quản lý: các đàm phá ven bờ miền trung Việt Nam và một số hồ có liên quan Chuyên đề: Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường hệ thống đầm phá miền trung Việt Nam

28

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học công nghệ đề tài: Nghiên cứu chế tạo cảm biến trên cơ sở vật liệu Micro-nano và thiết bị kèm theo để kiểm tra một số thông số quan trọng của môi trường khí và nước

29

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ đề tài: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của quá trình phát triển kinh tế - xã hội tới môi trường sông Thị Vải và vùng phụ cận đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường

30

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ đề tài: Nghiên cứu sử dụng thực vật để cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại các vùng khai thác khoáng sản

31

Báo cáo tổng hợp kếtt quả Khoa học Công nghệ đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm Asen trong nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tới sức khỏe, bệnh tật của cộng đồng dân cư vùng đồng bằng Sông Hồng và biện pháp khắc phục

32

Báo cáo tổng hợp: Nghiên cứu khung đánh giá môi trường chiến lược cho Việt Nam

33

Báo cáo tổng kết các chuyên đề dự án môi trường: Điều tra, Đánh giá hoạt động bảo vệ môi trường tại một số điểm du lịch vùng dân tộc và miền núi

34

Báo cáo tổng kết các chuyên đề nghiên cứu dự án: Điều tra khảo sát xây dựng báo cáo tổng quan hiện trạng môi trường vùng dân tộc và miền núi

35

Báo cáo tổng kết đề tài Khoa học Công nghệ: Nghiên cứu tổng hợp và nghiên cứu các vấn đề về phương pháp luận chung của chương trình sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

36

Báo cáo tổng kết đề tài Khoa học và Công nghệ: Đánh giá mức độ tồn dư hóa phẩm hữu cơ chứa CHLOR (OCs) và PCPs trong môi trường.

37

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học: Xây dựng phương pháp lấy mẫu và phân tích Zn, Cd, Pd trong không khí bằng cực phổ xung vi phân, ứng dụng phương pháp, khảo sát sự ô nhiễm tại một số cơ sở luyện kim màu và khu vực dân cư lân cận tại Thái Nguyên

38

Báo cáo tổng kết đề tài: Điều tra các vùng trọng điểm có nguồn nước ngầm nhiễm Fluor của tỉnh Khánh Hòa

39

Báo cáo tổng kết kết quả Khoa học Công nghệ của nhiệm vụ "Nghiên cứu tiến hóa đới ven biển Đồng bằng sông Cửu Long và vùng thềm lục địa kế cận trong Halogen - hiện đại phục vụ phát triển bền vững 2008-2009"

40

Báo cáo tổng kết Khoa học đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học về tiêu chuẩn phế liệu và đề xuất các giải pháp kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

41

Báo cáo tổng kết Khoa học đề tài: Nghiên cứu xác định các thuộc tính của các làng nghề chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Hà Tây và đề xuất công nghệ khả thi cho xử lý nước thải và các dạng chất thải rắn

42

Báo cáo tổng kết Khoa học đề tài: Nghiên cứu xây dựng các phương pháp, quy trình kiểm toán chất thải ngành da giày phục vụ quản lý môi trường

43

Báo cáo tổng kết Khoa học và kỹ thuật đề tài : Nghiên cứu đề xuất trình tự, nội dung và phương pháp đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch sử dụng đất

44

Báo cáo tổng kết nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu cơ sở Khoa học và thực tiễn phục vụ quản lý và khôi phục môi trường sau thiên tai - nghiên cứu đến hình tại một số địa phương

45

Chống suy thoái giếng khoan khai thác nước ngầm

46

Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thủy vực quan trọng làm cơ sở quản lý: các đàm phá ven bờ miền trung Việt Nam và một số hồ có liên quan - Kết quả phân tích Địa chất - Hóa học - Sinh hoc

47

Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thủy vực quan trọng làm cơ sở quản lý: các đàm phá ven bờ miền trung Việt Nam và một số hồ có liên quan Chuyên đề: Đặc điểm phân bố và biến động quần xã sinh vật phù du trong đầm phá và khả năng phát sinh tảo độc

48

Đánh giá diễn biến môi trường khu vực trọng điểm phát triển kinh tế xã hội của hai vùng tam giác phía bắc và phía nam

49

Đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Trị

50

Đánh giá hiệu quả các mô hình chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng Sông Cửu Long

Trang: 1   2   3   4  

Bạn đang xem trang: 1/4 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị