--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

Tổng số: 17

STT

Tên đề tài

1

Chương trình nghiên cứu khoa học: Lý thuyết cơ bản về quản trị và điều hành

2

Đề tài khoa học: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực báo chí, xuất bản ở nước ta

3

Đề tài nghiên cứu khoa học: Hoàn thiện bộ máy chính quyền cấp xã và vấn đề phát huy dân chủ ở cơ sở

4

Đề tài nghiên cứu khoa học: Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

5

Giới và phát triển trong môi trường quản lý nhà nước

6

Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

7

Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với tiền tệ và tín dụng

8

Kỉ yếu khoa học: Đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp nhà nước

9

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Thôn, Bản, Khu phố tỉnh Quảng Trị

10

Những vấn đề cơ bản trong việc tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán ở Việt Nam

11

Những vấn đề cơ bản trong việc tổ chức và vận hành thị trường hối đoái ở Việt Nam

12

Những vấn đề cơ bản trong việc tổ chức và vận hành thị trường tiền tệ ở Việt Nam

13

Phân cấp quản lý trong hệ thống hành chính nhà nước của chính quyền địa phương ví dụ trên một số lĩnh vực

14

Quản lý dịch vụ tư vấn và công ích trong nền kinh tế thị trường

15

Quản trị và điều hành hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

16

Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cơ sở các nước Asean

17

Tổng quan khoa học đề tài: Những vấn đề quản lý của Nhà nước đối với hàng hóa công cộng ở nước ta hiện nay

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị