--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN KHOA HỌC GIÁO DỤC

Tổng số: 110

STT

Tên đề tài

1

Bản phân tích thiết kế hệ thống báo cáo, thống kê thông tin giáo dục qua mạng Internet (EMIS.NET)

2

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: Cơ sở khoa học của việc xây dựng và nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy của trường cán bộ thanh tra đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, thanh tra viên trong thời gian tới

3

Báo cáo Khoa học tổng kết đề tài: Lý luận và thực tiễn phát triển hội đồng Trường trung học phổ thông

4

Báo cáo tổng kết đề tài: Cơ sở Khoa học của việc phát triển chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động

5

Báo cáo tổng kết đề tài: Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển học liệu trong trường phổ thông

6

Báo cáo tổng kết đề tài: Dạy học một số chủ đề theo hướng tiếp cận năng lực cá nhân cho trẻ chậm phát triển trí tuệ lớp 1

7

Báo cáo tổng kết đề tài: Giải pháp giáo dục bảo đảm quyền được học tập của trẻ em đường phố

8

Báo cáo tổng kết đề tài: Mô hình phòng học bộ môn phục vụ dạy học phân ban trường Trung học phổ thông

9

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu chi phí giáo dục cho cấp Trung học cơ sở

10

Báo cáo tổng kết đề tài: Xây dựng mục tiêu giáo dục phổ thông cho nhà trường Việt Nam những năm sau 2015

11

Báo cáo tổng thuật tài liệu nghiên cứu về năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ em

12

Các đặc trưng và xu thế phát triển các loại hình trường PTBC - PTDL

13

Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh Dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị

14

Các giải pháp nhằm giảm thiểu học sinh bỏ học ở cấp tiểu học

15

Các giải pháp phát triển trung tâm học tập cộng đồng tại một số tỉnh miền núi phía bắc

16

Các yếu tố cơ bản tác động đến chất lượng quản lý trường học

17

Cải tiến công tác thông tin quản lý giáo dục

18

Cải tiến mục tiêu - nội dung đào tạo trung học chuyên nghiệp

19

Cấu trúc nội dung và tổ chức quá trình đào tạo công nhân kỹ thuật diện rộng

20

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1992-1996 cho giáo viên tiểu học

21

Cơ cấu hệ thống và các loại hình trường phổ thông

22

Cơ sở khoa học của việc xác định nội dung học vấn phổ thông - quan niệm về học vấn phổ thông trong việc xây dựng chương trình các môn học ở PTTH

23

Cơ sở khoa học của việc xây dựng chương trình môn học Marketing phục vụ đào tạo cán bộ giá bậc trung học trong nền kinh tế thị trường

24

Cơ sở khoa học và thực tiễn của chương trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ địa chính xã

25

Cơ sở lí luận và thực tiễn của quá trình giáo dục lại học sinh hư, học sinh phạm pháp

26

Đặc điểm sinh lí của học sinh lớp một chưa chín muồi đến trường

27

Đánh giá nhu cầu giáo dục của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

28

Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước trong giáo dục phổ thông ngoài công lập ở Việt Nam hiện nay

29

Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước trong giáo dục phổ thông ngoài công lập ở Việt Nam hiện nay - Phụ lục - Các văn bản pháp quy quản lí nhà nước đối với các trường trung học phổ thông ngoài công lập ở Việt Nam

30

Đánh giá thực trạng năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ em của các gia đình khu vực nông thôn phía Bắc

31

Đánh giá thực trạng năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ em của các gia đình khu vực nông thôn phía bắc - Phụ lục 1 - Tổng hợp kết quả điều tra nhu cầu về chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em

32

Đánh giá thực trạng năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ em của các gia đình khu vực nông thôn phía bắc - Phụ lục 2 - Tổng hợp kết quả điều tra về bảo vệ trẻ em

33

Đánh giá thực trạng năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ em của các gia đình khu vực nông thôn phía bắc - Phụ lục 3 - Tổng kết kết quả điều tra về chăm sóc trẻ em

34

Đánh giá thực trạng năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ em của các gia đình khu vực nông thôn phía bắc - Phụ lục 4 - Tổng hợp kết quả điều tra về giáo dục trẻ em

35

Đánh giá thực trạng năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ em của các gia đình khu vực nông thôn phía bắc - Phụ lục 5 - Tổng hợp kết quả phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm

36

Đào tạo cao học - mục tiêu và mối liên quan của nó

37

Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng học sinh đoạt giải Olympic quốc tế thực trạng và kiến nghị

38

Đề xuất các giải pháp để xây dựng mô hình nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ tại gia đình

39

Điều tra thực trạng sử dựng lao động đã qua đào tạo nghề trong thanh niên dân tộc thiểu số nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa

40

Định hướng phát triển giáo dục không chính qui 2010 - 2020

41

Định hướng phát triển giáo dục không chính qui trong giai đoạn mới

42

Đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học trường THCS

43

Giá thành đào tạo lao động động kỹ thuật

44

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo

45

Giải pháp phát triển giáo viên thành cán bộ quản lý giáo dục và các chính sách thực hiện

46

Giải pháp quản lý của hiệu trưởng trường trung học phổ thông nhằm thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục trung học phổ thông trong chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010

47

Giải pháp triển khai đào tạo cán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội

48

Giáo dục đạo đức môi trường cho học sinh trung học cơ sở

49

Giáo dục phổ thông vấn đề - xu hướng quan niệm - giải pháp

50

Giáo viên chủ nhiệm với quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sơ

Trang: 1   2   3  

Bạn đang xem trang: 1/3 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị