--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

HỎI ĐÁP ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU, CMND

Tổng số: 382

STT

Nội dung câu hỏi

1

Điều 42. Đăng ký giám hộ đương nhiên

2

Điều 41. thẩm quyền đăng ký giám hộ

3

Ðiều 43. thủ tục đăng ký cử người giám hộ

4

Điều 45. Đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ

5

Điều 44. Từ chối đăng ký giám hộ

6

Ðiều 47. thẩm quyền đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

7

Điều 49. thủ tục đăng ký việc con nhận cha, mẹ

8

Điều 51. Từ chối đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

9

Điều 50. Thời hạn đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

10

Điều 52. thẩm quyền đăng ký việc thay đổi họ, tên, chữ đệm; cải chính họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; xác định lại dân tộc

11

Điều 55. Điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ cá nhân sau khi có Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc

12

Điều 54. Từ chối đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc

13

Điều 56. Nội dung ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác

14

Điều 57. thẩm quyền ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác

15

Điều 58. Thủ tục ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác

16

Điều 59. Đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn

17

Điều 61. thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn

18

Điều 62. Thời hạn đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn

19

Điều 63. Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi

20

Điều 64. thẩm quyền đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi

21

Điều 65. Thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi

22

Điều 66. Thời hạn đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi

23

Điều 68. thẩm quyền đăng ký khai sinh

24

Điều 69 . thủ tục đăng ký khai sinh

25

Điều 71. thẩm quyền đăng ký khai tử

26

Điều 72. Thủ tục đăng ký khai tử

27

Điều 74. Đăng ký khai sinh, khai tử cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

28

Ðiều 75. Đăng ký kết hôn, nhận nuôi con nuôi, nhận cha, mẹ, con, nậhn giám hộ có yếu tố nước ngoài

29

Điều 78. Thời hạn đăng ký kết hôn của người nước ngoài với nhau tại Việt Nam

30

Điều 77. Thủ tục đăng ký kết hôn giữa người nước ngoài với nhau tại Việt Nam

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  

Bạn đang xem trang: 1/13 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị