--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

HỎI ĐÁP LUẬT THỪA KẾ

Tổng số: 49

STT

Nội dung câu hỏi

1

Di sản của người chết bao gồm những loại tài sản nào?

2

Người được hưởng thừa kế có phải thực hiện các nghĩa vụ tài sản do người chết để lại không?

3

Quyền và nghĩa vụ của người thừa kế phát sinh từ thời điểm nào?

4

Theo quy định của Bộ Luật Dân sự những đối tượng nào không được hưởng thừa kế?

5

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp nào?

6

Những chủ thể nào được thừa kế theo pháp luật?

7

Nguyên tắc và trình tự hưởng di sản với những người thừa kế theo pháp luật.

8

Điều 635. Quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân

9

Điều 634. Quyền thừa kế của cá nhân

10

Điều 636. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế

11

Ðiều 638. Người thừa kế

12

Ðiều 638. Người thừa kế

13

Điều 650. Người lập di chúc

14

Điều 655. Di chúc hợp pháp

15

Điều 657. Người làm chứng cho việc lập di chúc

16

Điều 656. Nội dung của di chúc bằng văn bản

17

Điều 659. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng

18

Điều 658. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

19

Ðiều 660. Di chúc có chứng nhận của Công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

20

Điều 661. Thủ tục lập di chúc tại Công chứng nhà nước hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

21

Điều 663. Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được chứng nhận, chứng thực

22

Điều 662. Người không được chứng nhận, chứng thực di chúc

23

Điều 665. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

24

Ðiều 664. Di chúc do công chứng viên lập tại chổ ở

25

Điều 666. Di chúc chung của vợ, chồng

26

Điều 668. Gửi giữ di chúc

27

Điều 669. Di chúc bị thất lạc, hư hại

28

Ðiều 671. Hiệu lực pháp luật của di chúc chung của vợ, chồng

29

Điều 670. Hiệu lực pháp luật của di chúc

30

Điều 672. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Trang: 1   2  

Bạn đang xem trang: 1/2 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị