--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

HỎI ĐÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Tổng số: 812

STT

Nội dung câu hỏi

1

Cho biết quy định về việc giám sát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân?

2

Công ty TNHH có những đặc điểm gì?

3

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì công ty TNHH bao gồm những loại nào?

4

Hội đồng thành viên trong công ty được tổ chức để thực hiện những quyền và nghĩa vụ gì?

5

Điều lệ công ty là gì? Điều lệ công ty phải có những nội dung gì?

6

Điều lệ công ty là gì? Điều lệ công ty phải có những nội dung gì?

7

Thành viên công ty được hưởng những quyền gì?

8

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền và nghĩa vụ gì?

9

Ngoài ra họ phải thực hiện nghĩa vụ gì?

10

Công ty cổ phần có những đặc điểm gì? Công ty cổ phần khác với công ty TNHH ở điểm nào?

11

Công ty cổ phần có những loại cổ phần nào?

12

Ai có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông?

13

Công ty cổ phần được tổ chức như thế nào? Đại hội cổ đông có những quyền và nghĩa vụ gì?

14

Luật Doanh nghiệp bổ sung loại hình công ty hợp danh, xin cho biết ý nghĩa của những quy định này?

15

Công ty hợp danh là gì?

16

Thành viên của công ty hợp danh có các quyền và nghĩa vụ gì?

17

Công ty hợp danh có những đặc điểm gì?

18

Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động HTX là gì?

19

Khái niệm Hợp tác xã (HTX) và Liên hiệp HTX?

20

Địa vị pháp lý mới của HTX được thể hiện như thế nào?

21

Xã viên HTX có những quyền và nghĩa vụ gì?

22

Các quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã trong lĩnh vực quản lý tài sản và tài chính của hợp tác xã được quy định cụ thể như thế nào?

23

Để trở thành xã viên HTX thì cần phải có những điều kiện gì?

24

Hiện nay có những hình thức ĐTNN nào?

25

Hợp đồng hợp tác kinh doanh bao gồm những loại nào?

26

Những chủ thể nào được quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp?

27

Có ý kiến cho rằng việc tuyên bố phá sản chỉ có lợi cho doanh nghiệp. Ý kiến này có đúng không?

28

Khi có quyết định mở thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Doanh nghiệp bị yêu cầu tuyên bố phá sản có được quyền tiếp tục kinh doanh không? Doanh nghiệp đó có những nghĩa vụ gì?

29

Để bảo vệ quyền lợi cho mình trong quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, chủ nợ của doanh nghiệp có những quyền gì và phải thực hiện những nghĩa vụ nào?

30

Hội nghị chủ nợ được coi là hợp lệ trong những trường hợp nào? Hội nghị chủ nợ có những quyền gì?

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

Bạn đang xem trang: 1/28 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị