--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ NÔNG THÔN MIỀN NÚI

  Khoa học công nghệ (KHCN) là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế-xã hội, là nền tảng để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. KHCN nói chung và thông tin KHCN nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước đến năm 2020 do Đại hội Đảng đề ra. Phổ biến tri thức khoa học, chuyển giao công nghệ vào địa bàn nông thôn đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, là một trong những nhiệm vụ ưu tiên  nhằm góp phần xoá đói giảm nghèo, ổn định và cải thiện đời sống của người nông thôn. 
  Chuyên mục “ Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn, miền núi” giúp người dân tiếp cận với những thông tin về tiến bộ KHCN phục vụ hoạt động sản xuất và đời sống góp phần thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn.

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị