THỨ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
2
15/10
Sáng
8h30: Làm việc về triển khai công tác Hội thi với Sở Công thương, Tổng công ty TM QT, Công ty Xăng dầu Sở Công Thương Đ/c Nhân, đ/c Hùng, Đ/c Nhiệm, Đ/c Dung
Chiều
14h: Làm việc về triển khai công tác Hội thi với Sở Giáo dục và Đào tạo, trường CĐSP, Phân hiệu ĐH Huế, Trường Trung cấp Nghề Sở Giáo dục và Đào tạo Đ/c Nhân, đ/c Hùng, Đ/c Nhiệm, Đ/c Dung
3
16/10
Sáng
8h30: Làm việc về triển khai công tác Hội thi với Sở Giao thông vận tải, Hội KHKT Cầu đường Sở Giao thông vận tải Đ/c Nhân, Đ/c Nhiệm
8h: Họp Đảng ủy khối Đảng ủy khối Đ/c Dung
Chiều
4
17/10
Sáng
8h30: Làm việc về triển khai công tác Hội thi với Sở Nông nghiệp, trường TC Nông nghiệp, Công ty Cao Su Sở Nông nghiệp Đ/c Nhân, đ/c Hùng, Đ/c Nhiệm, Đ/c Dung
Chiều
14h: Làm việc về triển khai công tác Hội thi với Sở Xây dựng, Hội KT Sư, Cty Cấp thoát nước, Cty Cổ phần gạch ngói QT, Sở Xây dựng Đ/c Nhân, đ/c Hùng, Đ/c Nhiệm, Đ/c Dung
5
18/10
Sáng
8h30: Làm việc về triển khai công tác Hội thi với Viễn Thông Quảng Trị Viễn Thông Quảng Trị Đ/c Nhân, đ/c Hùng, Đ/c Nhiệm, Đ/c Dung
Chiều
14h: Làm việc về triển khai công tác Hội thi với Điện lực Quảng Trị Điện lực Quảng Trị Đ/c Nhân, đ/c Hùng, Đ/c Nhiệm, Đ/c Dung
6
19/10
Sáng
8h30: Làm việc về triển khai công tác Hội thi với Ban QLCKKT, Gỗ MDDF, Bia Hà Nội Ban QLCKKT Đ/c Nhân, đ/c Hùng, Đ/c Nhiệm, Đ/c Dung
Chiều
14h: Làm việc về triển khai công tác Hội thi với Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sở Y tế Đ/c Nhân, đ/c Hùng, Đ/c Nhiệm, Đ/c Dung
2
15/10
Sáng
8h30: Làm việc về triển khai công tác Hội thi với Sở Công thương, Tổng công ty TM QT, Công ty Xăng dầu Sở Công Thương Đ/c Nhân, đ/c Hùng, Đ/c Nhiệm, Đ/c Dung
Chiều
14h: Làm việc về triển khai công tác Hội thi với Sở Giáo dục và Đào tạo, trường CĐSP, Phân hiệu ĐH Huế, Trường Trung cấp Nghề Sở Giáo dục và Đào tạo Đ/c Nhân, đ/c Hùng, Đ/c Nhiệm, Đ/c Dung
3
16/10
Sáng
8h30: Làm việc về triển khai công tác Hội thi với Sở Giao thông vận tải, Hội KHKT Cầu đường Sở Giao thông vận tải Đ/c Nhân, Đ/c Nhiệm
8h: Họp Đảng ủy khối Đảng ủy khối Đ/c Dung
Chiều
4
17/10
Sáng
8h30: Làm việc về triển khai công tác Hội thi với Sở Nông nghiệp, trường TC Nông nghiệp, Công ty Cao Su Sở Nông nghiệp Đ/c Nhân, đ/c Hùng, Đ/c Nhiệm, Đ/c Dung
Chiều
14h: Làm việc về triển khai công tác Hội thi với Sở Xây dựng, Hội KT Sư, Cty Cấp thoát nước, Cty Cổ phần gạch ngói QT, Sở Xây dựng Đ/c Nhân, đ/c Hùng, Đ/c Nhiệm, Đ/c Dung
5
18/10
Sáng
8h30: Làm việc về triển khai công tác Hội thi với Viễn Thông Quảng Trị Viễn Thông Quảng Trị Đ/c Nhân, đ/c Hùng, Đ/c Nhiệm, Đ/c Dung
Chiều
14h: Làm việc về triển khai công tác Hội thi với Điện lực Quảng Trị Điện lực Quảng Trị Đ/c Nhân, đ/c Hùng, Đ/c Nhiệm, Đ/c Dung
6
19/10
Sáng
8h30: Làm việc về triển khai công tác Hội thi với Ban QLCKKT, Gỗ MDDF, Bia Hà Nội Ban QLCKKT Đ/c Nhân, đ/c Hùng, Đ/c Nhiệm, Đ/c Dung
Chiều
14h: Làm việc về triển khai công tác Hội thi với Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sở Y tế Đ/c Nhân, đ/c Hùng, Đ/c Nhiệm, Đ/c Dung
 Đăng nhập
Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị