THỨ NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
2
22/04
Sáng
Chiều
15h: Hội ý triển khai công tác Toàn thể cq LHH
3
23/04
Sáng
Rà soát thông tin, chuẩn bị tài liệu, hội trường phục vụ Hội thảo Đ/c Dung, CQ LHH
Chiều
4
24/04
Sáng
Hoàn chỉnh công tác chuẩn bị Hội thảo Đ/c Dung, CQ LHH
Đón khách ngoài tỉnh tham dự Hội thảo Đ/c Nhân, CQ LHH
Chiều
5
25/04
Sáng
7h: Tổ chức Hội thảo TVPB “Địa chí Quảng Trị” Toàn thể cq LHH, Khách mời
Chiều
14h: Làm việc với Liên hiệp hội Việt Nam Ban Thường vụ, cq LHH
6
26/04
Sáng
Xử lý công việc sau Hội thảo Cơ quan LHH
Chiều
2
22/04
Sáng
Chiều
15h: Hội ý triển khai công tác Toàn thể cq LHH
3
23/04
Sáng
Rà soát thông tin, chuẩn bị tài liệu, hội trường phục vụ Hội thảo Đ/c Dung, CQ LHH
Chiều
4
24/04
Sáng
Hoàn chỉnh công tác chuẩn bị Hội thảo Đ/c Dung, CQ LHH
Đón khách ngoài tỉnh tham dự Hội thảo Đ/c Nhân, CQ LHH
Chiều
5
25/04
Sáng
7h: Tổ chức Hội thảo TVPB “Địa chí Quảng Trị” Toàn thể cq LHH, Khách mời
Chiều
14h: Làm việc với Liên hiệp hội Việt Nam Ban Thường vụ, cq LHH
6
26/04
Sáng
Xử lý công việc sau Hội thảo Cơ quan LHH
Chiều
 Đăng nhập
Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị