2
10/12
Sáng
8h00: Làm việc với HLHPN tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Bình, phòng QLKH
14h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
3
11/12
Sáng
8h00: Họp hội đồng tư vấn Chính sách nhân rộng tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm, HĐTV
Chiều
4
12/12
Sáng
8h00: Làm việc với Sở Tài Nguyên Môi trường tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm, QLKH
Chiều
5
13/12
Sáng
7h30: Kiểm tra định kỳ dự án NTMN tại Hải Lăng - PGĐ Thiềm, phòng QLKH, BQLDA.
8h00: Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu dự án cấp cơ sở của Trung tâm Ứng dụng TBKHCN tại phòng HT 305 - Giám đốc,PGĐ Bình, HĐTV, khách mời.
Chiều
6
14/12
Sáng
7h30: Thẩm định hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp KHCN của Công ty TNHH DAVICS tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm, HĐTV, khách mời.
Chiều
14h00: Kiểm tra định kỳ dự án NTMN tại Cam Lộ - PGĐ Thiềm, phòng QLKH, BQLDA.
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
2
10/12
Sáng
8h00: Làm việc với HLHPN tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Bình, phòng QLKH
14h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
3
11/12
Sáng
8h00: Họp hội đồng tư vấn Chính sách nhân rộng tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm, HĐTV
Chiều
4
12/12
Sáng
8h00: Làm việc với Sở Tài Nguyên Môi trường tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm, QLKH
Chiều
5
13/12
Sáng
7h30: Kiểm tra định kỳ dự án NTMN tại Hải Lăng - PGĐ Thiềm, phòng QLKH, BQLDA.
8h00: Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu dự án cấp cơ sở của Trung tâm Ứng dụng TBKHCN tại phòng HT 305 - Giám đốc,PGĐ Bình, HĐTV, khách mời.
Chiều
6
14/12
Sáng
7h30: Thẩm định hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp KHCN của Công ty TNHH DAVICS tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm, HĐTV, khách mời.
Chiều
14h00: Kiểm tra định kỳ dự án NTMN tại Cam Lộ - PGĐ Thiềm, phòng QLKH, BQLDA.
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ (QĐ 207/QĐ-SKHCN NGÀY 26.6.2018)
  • 1. Với Tổ quốc: Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"
  • 2. Với nhân dân: Gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp tác của nhân dân.
  • 3. Với công việc: Hiểu biết, trách nhiệm yêu ngành, yêu nghề, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính tri của ngành Khoa học và công nghệ.
  • 4. Với đồng nghiệp: Đoàn kết, chân tình, thẳng thắn, hợp tác giúp nhau cùng tiến bộ.
  • 5. Với bản thân: Cần, kiệm, liêm, chính, sống làm làm việc heo Hiến pháp và pháp luật.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.