2
14/08
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
3
15/08
Sáng
8h00: HT sơ kết đánh giá 4 năm thực hiện QĐ 33/2013/QĐ-UBND tại HT Sở - Ban Giám đốc; Trưởng hoặc phó các phòng, đơn vị của Sở; thành phần mời.
Chiều
14h00: Thẩm định dự toán nhiệm vụ cấp tỉnh chuyển tiếp của Sở Nông nghiệp tại phòng HT 305 - Giám đốc, Tổ thẩm định.
4
16/08
Sáng
8h00: HĐKH Thẩm định thuyết minh phần kinh phí đối ứng đề tài: Đánh giá chỉ số về môi trường trên địa bàn tỉnh của Sở Tài nguyên và Môi trường tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH.
Chiều
8h30: Dự Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực BTB lần thứ XXIV 2017 tại TTVH tỉnh - PGĐ Bình
5
17/08
Sáng
8h30: HT công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể Khe Sanh tại UBND huyện Hướng Hóa - Ban Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Thành phần mời. [Xe 00340,2386,1521]
Chiều
14h00: Dự HN Tỉnh ủy tại phòng họp 304 VPTU - PGĐ Bình
6
18/08
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
14h00: Giao ban các ngành Khối Khoa giáo năm 2017 tại Sở GD-ĐT - PGĐ Binh [Xe 00340]
15h00: Lễ kết nạp Đảng viên mới tại HT Sở - Toàn thể ĐV Khối VP Sở, thành phần mời
7
19/08
Sáng
Chiều
14h00: Hội đồng KH&CN tư vấn thẩm địnhcông nghệ xử lý chất thải rắn tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH.
2
14/08
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
3
15/08
Sáng
8h00: HT sơ kết đánh giá 4 năm thực hiện QĐ 33/2013/QĐ-UBND tại HT Sở - Ban Giám đốc; Trưởng hoặc phó các phòng, đơn vị của Sở; thành phần mời.
Chiều
14h00: Thẩm định dự toán nhiệm vụ cấp tỉnh chuyển tiếp của Sở Nông nghiệp tại phòng HT 305 - Giám đốc, Tổ thẩm định.
4
16/08
Sáng
8h00: HĐKH Thẩm định thuyết minh phần kinh phí đối ứng đề tài: Đánh giá chỉ số về môi trường trên địa bàn tỉnh của Sở Tài nguyên và Môi trường tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH.
Chiều
8h30: Dự Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực BTB lần thứ XXIV 2017 tại TTVH tỉnh - PGĐ Bình
5
17/08
Sáng
8h30: HT công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể Khe Sanh tại UBND huyện Hướng Hóa - Ban Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Thành phần mời. [Xe 00340,2386,1521]
Chiều
14h00: Dự HN Tỉnh ủy tại phòng họp 304 VPTU - PGĐ Bình
6
18/08
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
14h00: Giao ban các ngành Khối Khoa giáo năm 2017 tại Sở GD-ĐT - PGĐ Binh [Xe 00340]
15h00: Lễ kết nạp Đảng viên mới tại HT Sở - Toàn thể ĐV Khối VP Sở, thành phần mời
7
19/08
Sáng
Chiều
14h00: Hội đồng KH&CN tư vấn thẩm địnhcông nghệ xử lý chất thải rắn tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH.
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
 In lịch