2
15/10
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
14h00: Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng tại HT NVH TT huyện Gio Linh - Giám đốc [ Xe 00340]
14h00: Dự HN kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm .. tại KS CĐ 2 - PGĐ Bình, TTTT
3
16/10
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
14h00: Dự lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Kiểm tra Đảng tại HT KS ĐTS - Giám đốc [ Xe 00340]
4
17/10
Sáng
8h00: Thẩm định danh mục nhiệm vụ TXTCN của TT Thông tin tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Bình, HĐTV
Chiều
14h00: Thẩm định danh mục nhiệm vụ TXTCN của TT Ứng dụng tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Bình, HĐTV
5
18/10
Sáng
8h00: Dự HN đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 tại UBND tỉnh - Giám đốc
Chiều
14h00: Thẩm định danh mục nhiệm vụ TXTCN của TT Kỹ thuật tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Bình, HĐTV
15h00: Dự Lễ tổng kết trao giải cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị" tại HT Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh - PGĐ Bình
6
19/10
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
19h00: Dự Chung kết Hội thi: "Nét đẹp phụ nữ Quảng Trị" tại TTVH tỉnh - PGĐ Bình
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
2
15/10
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
14h00: Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng tại HT NVH TT huyện Gio Linh - Giám đốc [ Xe 00340]
14h00: Dự HN kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm .. tại KS CĐ 2 - PGĐ Bình, TTTT
3
16/10
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
14h00: Dự lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Kiểm tra Đảng tại HT KS ĐTS - Giám đốc [ Xe 00340]
4
17/10
Sáng
8h00: Thẩm định danh mục nhiệm vụ TXTCN của TT Thông tin tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Bình, HĐTV
Chiều
14h00: Thẩm định danh mục nhiệm vụ TXTCN của TT Ứng dụng tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Bình, HĐTV
5
18/10
Sáng
8h00: Dự HN đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 tại UBND tỉnh - Giám đốc
Chiều
14h00: Thẩm định danh mục nhiệm vụ TXTCN của TT Kỹ thuật tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Bình, HĐTV
15h00: Dự Lễ tổng kết trao giải cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị" tại HT Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh - PGĐ Bình
6
19/10
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
19h00: Dự Chung kết Hội thi: "Nét đẹp phụ nữ Quảng Trị" tại TTVH tỉnh - PGĐ Bình
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ (QĐ 207/QĐ-SKHCN NGÀY 26.6.2018)
  • 1. Với Tổ quốc: Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"
  • 2. Với nhân dân: Gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp tác của nhân dân.
  • 3. Với công việc: Hiểu biết, trách nhiệm yêu ngành, yêu nghề, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính tri của ngành Khoa học và công nghệ.
  • 4. Với đồng nghiệp: Đoàn kết, chân tình, thẳng thắn, hợp tác giúp nhau cùng tiến bộ.
  • 5. Với bản thân: Cần, kiệm, liêm, chính, sống làm làm việc heo Hiến pháp và pháp luật.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.