2
20/08
Sáng
8h00: Hội ý tại phòng HT 305 Dự HN tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng tại HT Tỉnh ủy - Giám đốc
Chiều
15h30: Hội ý tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, TT TT&TK KHCN, TTUD TB KHCN, VP
3
21/08
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
15h00: HN thẩm định đề án hoạt động các đơn vị sự nghiệp tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, TT TT & TK KH&CN, TT UD TB KH&CN, đ/c Trang
4
22/08
Sáng
8h00: Tham dự Phiên họp UBND tỉnh tại phòng họp 308 - UBND tỉnh - Giám đốc
Chiều
5
23/08
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
13h30: Học Nghị quyết TW 7 tại HT Sở - Ban Giám đốc, Toàn thể Đảng viên
6
24/08
Sáng
8h00: Họp Hội đồng Sơ tuyển giải thưởng CLQG tại phòng HT 305 - Giám đốc, HĐST
Chiều
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
2
20/08
Sáng
8h00: Hội ý tại phòng HT 305 Dự HN tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng tại HT Tỉnh ủy - Giám đốc
Chiều
15h30: Hội ý tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, TT TT&TK KHCN, TTUD TB KHCN, VP
3
21/08
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
15h00: HN thẩm định đề án hoạt động các đơn vị sự nghiệp tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, TT TT & TK KH&CN, TT UD TB KH&CN, đ/c Trang
4
22/08
Sáng
8h00: Tham dự Phiên họp UBND tỉnh tại phòng họp 308 - UBND tỉnh - Giám đốc
Chiều
5
23/08
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
13h30: Học Nghị quyết TW 7 tại HT Sở - Ban Giám đốc, Toàn thể Đảng viên
6
24/08
Sáng
8h00: Họp Hội đồng Sơ tuyển giải thưởng CLQG tại phòng HT 305 - Giám đốc, HĐST
Chiều
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ (QĐ 207/QĐ-SKHCN NGÀY 26.6.2018)
  • 1. Với Tổ quốc: Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"
  • 2. Với nhân dân: Gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp tác của nhân dân.
  • 3. Với công việc: Hiểu biết, trách nhiệm yêu ngành, yêu nghề, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính tri của ngành Khoa học và công nghệ.
  • 4. Với đồng nghiệp: Đoàn kết, chân tình, thẳng thắn, hợp tác giúp nhau cùng tiến bộ.
  • 5. Với bản thân: Cần, kiệm, liêm, chính, sống làm làm việc heo Hiến pháp và pháp luật.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.