2
18/06
Sáng
8h00: Dự HT về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp - PGĐ Thiềm
Chiều
13h30: Xử lý công việc tại cơ quan
3
19/06
Sáng
7h00: Đi kiểm tra tại Hướng Phùng - Giám đốc [ Xe 2386]
Chiều
13h30: Xử lý công việc tại cơ quan
4
20/06
Sáng
8h00: Hội đồng thẩm dịnh đề cương dự án KHCN cấp cơ sở của TT Ứng dụng tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, HĐKH, khách mời
10h00: Họp đoàn Đi công tác tại Nghệ An tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, TTTT, TTUD, CCTĐC, TT KTĐC, Đoàn công tác
Chiều
13h30: Đi công tác tại Nghệ An (tập trung tại 204 Hùng Vương lúc 13h15') - Giám đốc, Đoàn công tác [ Xe 00340]
5
21/06
Sáng
7h30: Dự Techfest và HT liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại HT A- ĐH Vinh - Giám đốc, Đoàn công tác
Chiều
13h30: Dự Hội nghị giao ban KH&CN vùng Bắc Trung Bộ tại HT A- ĐH Vinh - Giám đốc, Đoàn công tác
6
22/06
Sáng
7h30: Dự HN “Khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển NN CNH ...” tại KS Mường Thanh Sông Lam - Giám đốc, Đoàn công tác
Chiều
13h30: Dự HN “Khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển NN CNH ...” tại KS Mường Thanh Sông Lam - Giám đốc, Đoàn công tác
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
  • -14h00 ngày 26/6/2018 (thứ 3): Nghiệm thu hệ thống PCCC công trình Trung tâm Phát triển Công nghệ sinh học tại TTUD: PGĐ Thiềm, BQLDA, TTUD, Các nhà thầu.
2
18/06
Sáng
8h00: Dự HT về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp - PGĐ Thiềm
Chiều
13h30: Xử lý công việc tại cơ quan
3
19/06
Sáng
7h00: Đi kiểm tra tại Hướng Phùng - Giám đốc [ Xe 2386]
Chiều
13h30: Xử lý công việc tại cơ quan
4
20/06
Sáng
8h00: Hội đồng thẩm dịnh đề cương dự án KHCN cấp cơ sở của TT Ứng dụng tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, HĐKH, khách mời
10h00: Họp đoàn Đi công tác tại Nghệ An tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, TTTT, TTUD, CCTĐC, TT KTĐC, Đoàn công tác
Chiều
13h30: Đi công tác tại Nghệ An (tập trung tại 204 Hùng Vương lúc 13h15') - Giám đốc, Đoàn công tác [ Xe 00340]
5
21/06
Sáng
7h30: Dự Techfest và HT liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại HT A- ĐH Vinh - Giám đốc, Đoàn công tác
Chiều
13h30: Dự Hội nghị giao ban KH&CN vùng Bắc Trung Bộ tại HT A- ĐH Vinh - Giám đốc, Đoàn công tác
6
22/06
Sáng
7h30: Dự HN “Khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển NN CNH ...” tại KS Mường Thanh Sông Lam - Giám đốc, Đoàn công tác
Chiều
13h30: Dự HN “Khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển NN CNH ...” tại KS Mường Thanh Sông Lam - Giám đốc, Đoàn công tác
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
  • -14h00 ngày 26/6/2018 (thứ 3): Nghiệm thu hệ thống PCCC công trình Trung tâm Phát triển Công nghệ sinh học tại TTUD: PGĐ Thiềm, BQLDA, TTUD, Các nhà thầu.
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.