2
13/11
Sáng
8h00: Công bố Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị của Sở, VP.
Chiều
13h30: Xử lý công việc tại cơ quan
3
14/11
Sáng
7h00: Tham gia Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy tại huyện Hải Lăng - PGĐ Thiềm [Xe 00340]
Chiều
13h30: Xử lý công việc tại cơ quan
4
15/11
Sáng
8h00: Dự HN đánh giá, nhân rộng mô hình Điểm bán hàng Việt Nam tại KS Sài Gòn - PGĐ Thiềm [Xe 00340]
Chiều
14h00: Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề án: “Khảo sát, đánh giá nhu cầu vận chuyển tiêu thụ ..... dịch vụ logistic...” tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐTV
16h00: Họp Đảng ủy tại phòng HT 305 - Đảng ủy
5
16/11
Sáng
7h00: Tham gia Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy tại huyện Vĩnh Linh - PGĐ Thiềm [Xe 00340]
Chiều
13h30: Hội thi Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính tại HT Sở - Ban Giám đốc, Toàn thể CBCNV
6
17/11
Sáng
7h00: Tham gia Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy tại LM HTX - PGĐ Thiềm [Xe 00340]
Chiều
13h30: Tham gia Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy tại Sở NN&PTNT - PGĐ Thiềm [Xe 00340]
7
18/11
Sáng
8h30: Dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển CNTT và viễn thông giữa UBND tỉnh QT và tập đoàn Viễn Thông Quân đội tại tầng 2 KS Mường Thanh - Giám đốc [Xe 00340]
Chiều
2
13/11
Sáng
8h00: Công bố Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị của Sở, VP.
Chiều
13h30: Xử lý công việc tại cơ quan
3
14/11
Sáng
7h00: Tham gia Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy tại huyện Hải Lăng - PGĐ Thiềm [Xe 00340]
Chiều
13h30: Xử lý công việc tại cơ quan
4
15/11
Sáng
8h00: Dự HN đánh giá, nhân rộng mô hình Điểm bán hàng Việt Nam tại KS Sài Gòn - PGĐ Thiềm [Xe 00340]
Chiều
14h00: Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề án: “Khảo sát, đánh giá nhu cầu vận chuyển tiêu thụ ..... dịch vụ logistic...” tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐTV
16h00: Họp Đảng ủy tại phòng HT 305 - Đảng ủy
5
16/11
Sáng
7h00: Tham gia Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy tại huyện Vĩnh Linh - PGĐ Thiềm [Xe 00340]
Chiều
13h30: Hội thi Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính tại HT Sở - Ban Giám đốc, Toàn thể CBCNV
6
17/11
Sáng
7h00: Tham gia Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy tại LM HTX - PGĐ Thiềm [Xe 00340]
Chiều
13h30: Tham gia Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy tại Sở NN&PTNT - PGĐ Thiềm [Xe 00340]
7
18/11
Sáng
8h30: Dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển CNTT và viễn thông giữa UBND tỉnh QT và tập đoàn Viễn Thông Quân đội tại tầng 2 KS Mường Thanh - Giám đốc [Xe 00340]
Chiều
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
 In lịch