2
24/04
Sáng
9h00: Thẩm định dự toán đề tài cấp tỉnh của Viện KHNN BTB tại phòng HT 305 - Giám đốc, Tổ thẩm định
Chiều
14h00: Họp Hội đồng tư vấn, nghiệm thu đề tài: Xây dựng mô hình hoa ly thương phẩm ... tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH, khách mời
3
25/04
Sáng
8h00: HĐTV đánh giá hồ sơ đề xuất dự án NTMN tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH, khách mời
Chiều
14h00: Họp Đảng ủy tại phòng HT 305 - Đảng ủy
15h00: Sinh hoạt Chi bộ Khối VP Sở tại phòng HT 305 - Toàn thể ĐV chi bộ
4
26/04
Sáng
8h00: Thẩm định dự toán đề tài cấp cơ sở của Phòng Kinh tế TX Quảng Trị tại phòng HT 305 - Giám đốc, Tổ thẩm định
Chiều
14h00: Họp Ban Điều hành Quỹ PT KH&CN tại phòng HT 305 - Ban Điều hành Quỹ
5
27/04
Sáng
7h00: HN tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017 tại HT Đảng ủy Khối các CQ tỉnh - PGĐ Thiềm, đ/c Tường
8h00: Dự Lễ trao tặng và truy tặng Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tại TTVH Tỉnh - Giám đốc [Xe 00340]
Chiều
6
28/04
Sáng
8h00: HĐTV đánh giá nghiệm thu đề tài: Đánh giá chất lượng nước biển ven bờ ....của TTKT TĐC tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH, khách mời
Chiều
14h00: Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh Cây mật nhân tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH, khách mời
15h00: Duyệt Đại hội Chi đoàn tại HT - Đảng ủy, Chi đoàn, thành phần mời
cn
30/04
Sáng
8h30: Dự Lễ hội thống nhất non song tại Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Ban Giám đốc [Xe 00340]
Chiều
19h30: Dự Lễ hội thống nhất non song tại Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Ban Giám đốc [Xe 00340]
2
24/04
Sáng
9h00: Thẩm định dự toán đề tài cấp tỉnh của Viện KHNN BTB tại phòng HT 305 - Giám đốc, Tổ thẩm định
Chiều
14h00: Họp Hội đồng tư vấn, nghiệm thu đề tài: Xây dựng mô hình hoa ly thương phẩm ... tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH, khách mời
3
25/04
Sáng
8h00: HĐTV đánh giá hồ sơ đề xuất dự án NTMN tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH, khách mời
Chiều
14h00: Họp Đảng ủy tại phòng HT 305 - Đảng ủy
15h00: Sinh hoạt Chi bộ Khối VP Sở tại phòng HT 305 - Toàn thể ĐV chi bộ
4
26/04
Sáng
8h00: Thẩm định dự toán đề tài cấp cơ sở của Phòng Kinh tế TX Quảng Trị tại phòng HT 305 - Giám đốc, Tổ thẩm định
Chiều
14h00: Họp Ban Điều hành Quỹ PT KH&CN tại phòng HT 305 - Ban Điều hành Quỹ
5
27/04
Sáng
7h00: HN tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017 tại HT Đảng ủy Khối các CQ tỉnh - PGĐ Thiềm, đ/c Tường
8h00: Dự Lễ trao tặng và truy tặng Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tại TTVH Tỉnh - Giám đốc [Xe 00340]
Chiều
6
28/04
Sáng
8h00: HĐTV đánh giá nghiệm thu đề tài: Đánh giá chất lượng nước biển ven bờ ....của TTKT TĐC tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH, khách mời
Chiều
14h00: Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh Cây mật nhân tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH, khách mời
15h00: Duyệt Đại hội Chi đoàn tại HT - Đảng ủy, Chi đoàn, thành phần mời
cn
30/04
Sáng
8h30: Dự Lễ hội thống nhất non song tại Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Ban Giám đốc [Xe 00340]
Chiều
19h30: Dự Lễ hội thống nhất non song tại Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Ban Giám đốc [Xe 00340]
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
  • Lịch nghỉ 30/4 và 01/5 được nghỉ 04 ngày liên tục từ ngày 29/4 đến hết ngày 02/5/2017 (29/4 là ngày nghỉ thứ 7 hằng tuần), ngày 02/5 (thứ 3) nghỉ bù cho ngày 30/4 - Chủ nhật.
 In lịch