2
23/04
Sáng
8h00: Dự HN trực tuyến về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu tại phòng họp 307 - UBND tỉnh - Giám đốc
Chiều
14h00: Họp Ban Giám đốc tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, đ/c Trang
15h00: Làm việc với UBND TX Quảng Trị tại phòng HT 305 - Giám đốc, đ/c Sáu
3
24/04
Sáng
8h00: Dự HN quán triệt các văn bản mới của Bộ chính trị tại HT Tỉnh ủy - PGĐ Bình
8h00: Thẩm định dự toán nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở chuyển tiếp của huyện Cam Lộ - Giám đốc, PGĐ Thiềm, Tổ thẩm định.
Chiều
14h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài của Bệnh viện tỉnh tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH, khách mời
4
25/04
Sáng
Nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương
Chiều
5
26/04
Sáng
7h30: Dự HN triển khai kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tại Bộ CHQS tỉnh - Giám đốc [ Xe 2386]
8h00: Dự HN tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH" nam 2017 tại HT tầng 3 - TTHV tỉnh - PGĐ Bình
Chiều
14h00: Hội nghị về ngày Sở hữu trí tuệ tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; Trưởng phó các phòng, đơn vị, đoàn thể của Sở; thành phần mời
6
27/04
Sáng
8h00: Sinh hoạt Chi bộ khối VP Sở tại phòng HT 305 - Toàn thể ĐV khối VP Sở.
Chiều
14h00: Thẩm định dự toán nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở chuyển tiếp của huyện Gio Linh - Giám đốc, PGĐ Thiềm, Tổ thẩm định.
1400: Họp hội đồng thi đua khen thưởng - Thường trực LHH - Giám đốc, PGĐ Bình
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
  • Thứ 2, thứ 3: Nghĩ Lễ 30/4 và 01/5
2
23/04
Sáng
8h00: Dự HN trực tuyến về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu tại phòng họp 307 - UBND tỉnh - Giám đốc
Chiều
14h00: Họp Ban Giám đốc tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc, đ/c Trang
15h00: Làm việc với UBND TX Quảng Trị tại phòng HT 305 - Giám đốc, đ/c Sáu
3
24/04
Sáng
8h00: Dự HN quán triệt các văn bản mới của Bộ chính trị tại HT Tỉnh ủy - PGĐ Bình
8h00: Thẩm định dự toán nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở chuyển tiếp của huyện Cam Lộ - Giám đốc, PGĐ Thiềm, Tổ thẩm định.
Chiều
14h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài của Bệnh viện tỉnh tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH, khách mời
4
25/04
Sáng
Nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương
Chiều
5
26/04
Sáng
7h30: Dự HN triển khai kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tại Bộ CHQS tỉnh - Giám đốc [ Xe 2386]
8h00: Dự HN tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH" nam 2017 tại HT tầng 3 - TTHV tỉnh - PGĐ Bình
Chiều
14h00: Hội nghị về ngày Sở hữu trí tuệ tại phòng HT 305 - Ban Giám đốc; Trưởng phó các phòng, đơn vị, đoàn thể của Sở; thành phần mời
6
27/04
Sáng
8h00: Sinh hoạt Chi bộ khối VP Sở tại phòng HT 305 - Toàn thể ĐV khối VP Sở.
Chiều
14h00: Thẩm định dự toán nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở chuyển tiếp của huyện Gio Linh - Giám đốc, PGĐ Thiềm, Tổ thẩm định.
1400: Họp hội đồng thi đua khen thưởng - Thường trực LHH - Giám đốc, PGĐ Bình
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
  • Thứ 2, thứ 3: Nghĩ Lễ 30/4 và 01/5
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
  • THỨ TƯ (NGÀY 25/4/2018) NGHĨ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG