2
18/09
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
15h00: Hội nghị Ban Chấp hành LHH - Giám đốc, PGĐ Bình
3
19/09
Sáng
8h00: Dự HT lấy ý kiến sửa đổi bộ chỉ số CCHC tại HT Sở Nội vụ - PGĐ Thiềm
Chiều
13h30: Xử lý công việc tại cơ quan
4
20/09
Sáng
8h00: HĐ Kiểm tra, nghiệm thu đánh giá kết quả giữa kỳ đề tài "Địa chí Quảng Trị" tại phòng HT-305 - Giám đốc, PGĐ Bình, HĐTV.
Chiều
13h30: Làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh tại Vĩnh Linh - Ban Giám đốc, phòng QLKH, QLKHCNCS [Xe 2386]
5
21/09
Sáng
4h30: Đi công tác Hải Phòng - Giám đốc
8h00: Dự HN tổng kết cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" tại HT - Đảng ủy Khối - PGĐ Thiềm, đ/c Tường, đ/c Tâm [Xe 1521]
Chiều
13h30: Xử lý công việc tại cơ quan
6
22/09
Sáng
7h30: Dự HN sơ kết 5 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực Nông nghiệp tại HT Sở NN&PTNT - PGĐ Thiềm
Chiều
13h30: Xử lý công việc tại cơ quan
2
18/09
Sáng
7h00: Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều
15h00: Hội nghị Ban Chấp hành LHH - Giám đốc, PGĐ Bình
3
19/09
Sáng
8h00: Dự HT lấy ý kiến sửa đổi bộ chỉ số CCHC tại HT Sở Nội vụ - PGĐ Thiềm
Chiều
13h30: Xử lý công việc tại cơ quan
4
20/09
Sáng
8h00: HĐ Kiểm tra, nghiệm thu đánh giá kết quả giữa kỳ đề tài "Địa chí Quảng Trị" tại phòng HT-305 - Giám đốc, PGĐ Bình, HĐTV.
Chiều
13h30: Làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh tại Vĩnh Linh - Ban Giám đốc, phòng QLKH, QLKHCNCS [Xe 2386]
5
21/09
Sáng
4h30: Đi công tác Hải Phòng - Giám đốc
8h00: Dự HN tổng kết cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" tại HT - Đảng ủy Khối - PGĐ Thiềm, đ/c Tường, đ/c Tâm [Xe 1521]
Chiều
13h30: Xử lý công việc tại cơ quan
6
22/09
Sáng
7h30: Dự HN sơ kết 5 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực Nông nghiệp tại HT Sở NN&PTNT - PGĐ Thiềm
Chiều
13h30: Xử lý công việc tại cơ quan
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
  • Nghỉ bù Lễ 02/9/2017, CBCNVC nghỉ bù vào ngày thứ 2 (04/9/2017)
 In lịch