2
19/06
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
13h30 Xử lý công việc tại cơ quan -
3
20/06
8h00 Dự Hội nghị sơ kết về thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU của BTVTU tại Tỉnh ủy - Giám đốc
14h00 Thẩm định dự toán nhiệm vụ cơ sở của Trạm nấm - Phòng HT 305 - Giám đốc, tổ thẩm định
4
21/06
8h00 Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ cơ sở: Trồng thử nghiệm cà gai leo và chùm ngây - Phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Bình, HĐTV, TTƯD
13h30 Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ cơ sở: Sản xuất thử nghiệm sản phẩm từ thảo dược - Phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Bình, HĐTV, TTƯD
14h00 Dự họp triển khai thực hiện Đề án số 2285/ĐA-UBND của UBND tỉnh tại Sở NN&PTNT - Xe 74A 00340 - PGĐ Thiềm
5
22/06
8h00 Thẩm định Thuyết minh nhiệm vụ: Trồng thử nghiệm cây dược liệu tại Cam Lộ - Phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Bình, HĐTV
9h00 Làm việc với Nhật Bản về dự án đèn led - Phòng HT 305 - Ban điều hành, tổ công tác
13h30 Xử lý công việc tại cơ quan -
6
23/06
08h00 Họp Hội đồng nghiệm thu giữa kỳ đề tài của Ban Dân vận tỉnh ủy - Phòng HT 305 - PGĐ Thiềm, HĐKH
09h00 Họp HĐTV nghiệm thu dây chuyền thiết bị dự án Sản xuất thử nghiệm tinh bột nghệ...- Phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH
7
24/06
8h00 Tham dự Lễ khai trương cửa hàng "Nông sản sạch Triệu Phong" tại Thành phố Đông Hà - Xe 74A00340 - PGĐ Thiềm
2
19/06
7h00 Xử lý công việc tại cơ quan -
13h30 Xử lý công việc tại cơ quan -
3
20/06
8h00 Dự Hội nghị sơ kết về thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU của BTVTU tại Tỉnh ủy - Giám đốc
14h00 Thẩm định dự toán nhiệm vụ cơ sở của Trạm nấm - Phòng HT 305 - Giám đốc, tổ thẩm định
4
21/06
8h00 Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ cơ sở: Trồng thử nghiệm cà gai leo và chùm ngây - Phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Bình, HĐTV, TTƯD
13h30 Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ cơ sở: Sản xuất thử nghiệm sản phẩm từ thảo dược - Phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Bình, HĐTV, TTƯD
14h00 Dự họp triển khai thực hiện Đề án số 2285/ĐA-UBND của UBND tỉnh tại Sở NN&PTNT - Xe 74A 00340 - PGĐ Thiềm
5
22/06
8h00 Thẩm định Thuyết minh nhiệm vụ: Trồng thử nghiệm cây dược liệu tại Cam Lộ - Phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Bình, HĐTV
9h00 Làm việc với Nhật Bản về dự án đèn led - Phòng HT 305 - Ban điều hành, tổ công tác
13h30 Xử lý công việc tại cơ quan -
6
23/06
08h00 Họp Hội đồng nghiệm thu giữa kỳ đề tài của Ban Dân vận tỉnh ủy - Phòng HT 305 - PGĐ Thiềm, HĐKH
09h00 Họp HĐTV nghiệm thu dây chuyền thiết bị dự án Sản xuất thử nghiệm tinh bột nghệ...- Phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐKH
7
24/06
8h00 Tham dự Lễ khai trương cửa hàng "Nông sản sạch Triệu Phong" tại Thành phố Đông Hà - Xe 74A00340 - PGĐ Thiềm
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
 In lịch