2
17/07
7h30 Dự HN tham vấn phục vụ công tác thẩm tra của Ban KTNS tại HĐND tỉnh - PGĐ Bình
8h00 Dự HN tại Bộ - PGĐ Thiềm, QLCN&TTCN
13h30 Tham dự HT tại Triệu Phong - PGĐ Bình
15h00 Làm việc với Ban KTNS HĐND tỉnh về giám sát phục vụ thẩm tra các báo cáo Đề án chính sách nhân rộng tại phòng HT 305 - Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị của Sở; thành phần mời
3
18/07
14h00 HĐTV kiểm tra, nghiệm thu đánh giá kết quả giữa kỳ dự án: Sản xuất tinh bột nghệ tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐTV
4
19/07
7h30 Dự HN BCH Liên đoàn lao động tại HT LĐLĐ - PGĐ Thiềm
8h00 Làm việc với đoàn thanh tra Sở Xây dựng tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm, BQLDA, phòng KHTC
14h00 Họp Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo tại LHH - Giám đốc
5
20/07
7h00 Dự HTKH tại TP Huế - PGĐ Bình.
8h00 Dự HN trực tuyến BCĐ 389 tại UBND tỉnh - PGĐ Thiềm
9h30 Làm việc với Stanley tại phòng HT 305 - Giám đốc, các đ/c: Tuấn Anh, Thám, Yến, Mỹ Anh.
19h30 Dự Chương trình khai mạc hành trình đỏ “Giọt lửa hồng” tại TTVH tỉnh - PGĐ Bình
6
21/07
8h00 Thẩm định dự toán nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của TTTT tại phòng HT 305 - Giám đốc, Tổ thẩm định.
2
17/07
7h30 Dự HN tham vấn phục vụ công tác thẩm tra của Ban KTNS tại HĐND tỉnh - PGĐ Bình
8h00 Dự HN tại Bộ - PGĐ Thiềm, QLCN&TTCN
13h30 Tham dự HT tại Triệu Phong - PGĐ Bình
15h00 Làm việc với Ban KTNS HĐND tỉnh về giám sát phục vụ thẩm tra các báo cáo Đề án chính sách nhân rộng tại phòng HT 305 - Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị của Sở; thành phần mời
3
18/07
14h00 HĐTV kiểm tra, nghiệm thu đánh giá kết quả giữa kỳ dự án: Sản xuất tinh bột nghệ tại phòng HT 305 - Giám đốc, PGĐ Thiềm, HĐTV
4
19/07
7h30 Dự HN BCH Liên đoàn lao động tại HT LĐLĐ - PGĐ Thiềm
8h00 Làm việc với đoàn thanh tra Sở Xây dựng tại phòng HT 305 - PGĐ Thiềm, BQLDA, phòng KHTC
14h00 Họp Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo tại LHH - Giám đốc
5
20/07
7h00 Dự HTKH tại TP Huế - PGĐ Bình.
8h00 Dự HN trực tuyến BCĐ 389 tại UBND tỉnh - PGĐ Thiềm
9h30 Làm việc với Stanley tại phòng HT 305 - Giám đốc, các đ/c: Tuấn Anh, Thám, Yến, Mỹ Anh.
19h30 Dự Chương trình khai mạc hành trình đỏ “Giọt lửa hồng” tại TTVH tỉnh - PGĐ Bình
6
21/07
8h00 Thẩm định dự toán nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của TTTT tại phòng HT 305 - Giám đốc, Tổ thẩm định.
THÔNG BÁO
  • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CBCC,VC SỞ KH&CN QUẢNG TRỊ
  • 1. Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
  • 2. Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân ứng dụng và triển khai có hiệu quả các TB KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • 3. Với công tác KH&CN - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, chí công vô tư, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa quy trình làm việc, kịp thời và linh hoạt. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với ngành, với sự phát triển của quê hương, thường xuyên đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH.
  • 4. Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ
  • 5. Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính; biết nhẫn nại và kiềm chế; biết diễn đạt rõ ràng; có đủ kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc được giao.
  • Đề nghị CBCCVC trong toàn Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của CBCCVC Nhà nước.
 In lịch