VĂN BẢN :Sở Công thương
1580
29/07/2015
Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Quyết định
Sở Công thương
8f2a6e7d-60b2-4965-862b-00071cf4fe43QD-1580_2015.pdf    Tải về

Các văn bản khác của Sở Công thương
STT Số hiệu Trích dẫn ngắn
1 1984
Ban hành: 17/09/2015
Quyết định V/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Công thương, Xây dựng thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    Tải về
2 1887
Ban hành: 07/09/2015
Quyết định v/v Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi thuộc lĩnh vực Công thương áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    Tải về
3 1888
Ban hành: 07/09/2015
Quyết định v/v Công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc lĩnh vực Công thương áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    Tải về
4 757
Ban hành: 01/04/2014
QĐ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị    Tải về
5 1541/QĐ-CT
Ban hành: 28/08/2013
Về việc Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Công thương áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    Tải về
6 1522/QĐ-CT
Ban hành: 26/08/2013
v/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương    Tải về
7 2935/QĐ-TĐC
Ban hành: 05/07/2013
Về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước    Tải về
8 983/QĐ-CT
Ban hành: 08/06/2013
Về việc Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị    Tải về
9 634/QĐ-CT
Ban hành: 22/04/2013
QĐ công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Công Thương áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    Tải về
10 635/QĐ-CT
Ban hành: 22/04/2013
Về việc Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị    Tải về
11 633/QĐ-CT
Ban hành: 22/04/2013
QĐ công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Công thương áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    Tải về
12 89/QĐ - SCT
Ban hành: 30/11/2012
QĐ ban hành Bộ tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Công Thương    Tải về
13 88/QĐ – SCT
Ban hành: 27/11/2012
QĐ kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO của Sở Công Thương Quảng Trị    Tải về
14 1494/QĐ-TĐC
Ban hành: 07/09/2010
QĐ về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước    Tải về
Thông báo triển khai cập nhật sửa đổi, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở (Sở Công thương) Tải về
Thông báo hướng dẫn cập nhật, bổ sung các quy trình trên Cổng thông tin giao tiếp ISO điện tử (Sở Công thương) Tải về
Thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần mềm ISO trực tuyến (Sở Công thương) Tải về
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2012 (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về
Thông báo về việc đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2013 - 2014 (Sở Khoa học và Công nghệ) Tải về
Thông báo về đường dây nóng liên quan chất lượng xăng, dầu (Sở Khoa học và Công nghệ)
Thông báo từ sở Tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về