THÔNG BÁO : SỞ CÔNG THƯƠNG
Thông báo hướng dẫn cập nhật, bổ sung các quy trình trên Cổng thông tin giao tiếp ISO điện tử

           Thực hiện Thông báo số 41/TB-UBND ngày 22/3/2013 của UBND tỉnh và Công văn số 99/SKHCN-TTTH ngày 06/5/2013 của Sở Khoa học &Công nghệ về triển khai ứng dụng Cổng giao tiếp ISO điện tử và phần mềm quản lý ISO trực tuyến tỉnh Quảng Trị; Lãnh đạo Sở yêu cầu:

             - Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ chỉ đạo cán bộ phụ trách tổ chức cập nhật, bổ sung các tài liệu, quy trình Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 theo lĩnh vực phòng phụ trách trên Cổng thông tin giao tiếp ISO điện tử (Kèm theo Phụ lục), hoàn thành trước ngày 31/7/2013.

        - Văn phòng Sở (thư ký ISO) có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi quá trình thực hiện và phối hợp Trung tâm tin học (Sở Khoa học &Công nghệ) đăng tải các quy trình, tài liệu liên quan trên Cổng thông tin giao tiếp ISO điện tử của tỉnh./.

File đính kèm: Tải về
Các thông báo khác của Sở Công thương
Thông báo triển khai cập nhật sửa đổi, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở (27/08/2013)
Thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần mềm ISO trực tuyến (27/08/2013)
Thông báo triển khai cập nhật sửa đổi, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở (Sở Công thương) Tải về
Thông báo hướng dẫn cập nhật, bổ sung các quy trình trên Cổng thông tin giao tiếp ISO điện tử (Sở Công thương) Tải về
Thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần mềm ISO trực tuyến (Sở Công thương) Tải về
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2012 (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về
Thông báo về việc đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2013 - 2014 (Sở Khoa học và Công nghệ) Tải về
Thông báo về đường dây nóng liên quan chất lượng xăng, dầu (Sở Khoa học và Công nghệ)
Thông báo từ sở Tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về