THÔNG BÁO : SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông báo về đường dây nóng liên quan chất lượng xăng, dầu

Thực hiện công văn chỉ đạo số 73/TTg-KTN, ngày 12/01/2012 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng chống cháy, nổ xe cơ giới; Công văn chỉ đạo số 3668/UBND-CN, ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức kiểm tra chất lượng xăng, dầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện công văn số 113/BKHCN-Ttra ngày 19/01/2012  về việc triển khai Công điện của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo việc thiết lập và Công bố công khai đường dây nóng để người tiêu dùng được biết, phản ánh kịp thời cho cơ quan chức năng nếu thấy nghi ngờ có sự vi phạm về chất lượng xăng dầu hoặc có khiếu nại, tố cáo về chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, theo địa chỉ sau:

- Đơn vị thường trực: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị.

43 - Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị ;  ĐT:  0533858789;

- Trực tiếp:

+ Ông: Nguyễn Văn Hùng  - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;   ĐT:  0913485503.

+ Ông: Lê Hồng Tiên  -  Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;   ĐT: 01275846846.

Các thông báo khác của Sở Khoa học và Công nghệ
Thông báo về việc đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2013 - 2014 (12/11/2012)
Thông báo triển khai cập nhật sửa đổi, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở (Sở Công thương) Tải về
Thông báo hướng dẫn cập nhật, bổ sung các quy trình trên Cổng thông tin giao tiếp ISO điện tử (Sở Công thương) Tải về
Thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần mềm ISO trực tuyến (Sở Công thương) Tải về
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2012 (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về
Thông báo về việc đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2013 - 2014 (Sở Khoa học và Công nghệ) Tải về
Thông báo về đường dây nóng liên quan chất lượng xăng, dầu (Sở Khoa học và Công nghệ)
Thông báo từ sở Tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về