THÔNG BÁO : SỞ CÔNG THƯƠNG
Thông báo triển khai cập nhật sửa đổi, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở

      Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-CT ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh về việc Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị; Lãnh đạo Sở yêu cầu:

- Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ chỉ đạo, phân công cán bộ liên quan xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong hệ thống quản lý chất lượng của Sở để phù hợp với các quy định tại Quyết định số 635/QĐ-CT ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh (theo phụ lục gửi kèm) và gửi về Văn phòng Sở trước ngày 17/5/2013.
- Văn phòng Sở (Thư ký ISO) có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện, hoàn chỉnh hồ sơ trước ngày 20/5/2013 để gửi cho GIC Việt Nam làm thủ tục xin cấp chứng nhận ISO mở rộng.

        Đề nghị Văn phòng, Thanh tra và các Phòng chuyên môn nghiệp vụ nghiêm túc thực hiện./.

File đính kèm: Tải về
Các thông báo khác của Sở Công thương
Thông báo hướng dẫn cập nhật, bổ sung các quy trình trên Cổng thông tin giao tiếp ISO điện tử (27/08/2013)
Thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần mềm ISO trực tuyến (27/08/2013)
Thông báo triển khai cập nhật sửa đổi, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở (Sở Công thương) Tải về
Thông báo hướng dẫn cập nhật, bổ sung các quy trình trên Cổng thông tin giao tiếp ISO điện tử (Sở Công thương) Tải về
Thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần mềm ISO trực tuyến (Sở Công thương) Tải về
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2012 (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về
Thông báo về việc đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2013 - 2014 (Sở Khoa học và Công nghệ) Tải về
Thông báo về đường dây nóng liên quan chất lượng xăng, dầu (Sở Khoa học và Công nghệ)
Thông báo từ sở Tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về