THÔNG BÁO : SỞ CÔNG THƯƠNG
Thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần mềm ISO trực tuyến

       Thực hiện Công văn số 99/SKHCN-TTTH ngày 06/5/2013 của Sở Khoa học &Công nghệ về việc hướng dẫn sử dụng Cổng giao tiếp ISO điện tử và phần mềm quản lý ISO trực tuyến tỉnh Quảng Trị; Lãnh đạo Văn phòng Sở thông báo:

          - Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tiếp nhận tài khoản và mật khẩu đăng nhập và chỉ đạo phân công cán bộ phụ trách sử dụng phần mềm ISO điện tử trực tuyến (Phụ lục kèm theo); tổ chức cập nhật, duy trì đối với các quy trình, thủ tục theo lĩnh vực phòng phụ trách trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở.

        - Văn phòng Sở (thư ký ISO) có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi quá trình thực hiện và phối hợp Trung tâm tin học (Sở Khoa học &Công nghệ) đăng tải các quy trình, thủ tục đã được cấp chứng nhận trên Cổng thông tin ISO điện tử của tỉnh./.

 

File đính kèm: Tải về
Các thông báo khác của Sở Công thương
Thông báo triển khai cập nhật sửa đổi, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở (27/08/2013)
Thông báo hướng dẫn cập nhật, bổ sung các quy trình trên Cổng thông tin giao tiếp ISO điện tử (27/08/2013)
Thông báo triển khai cập nhật sửa đổi, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở (Sở Công thương) Tải về
Thông báo hướng dẫn cập nhật, bổ sung các quy trình trên Cổng thông tin giao tiếp ISO điện tử (Sở Công thương) Tải về
Thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần mềm ISO trực tuyến (Sở Công thương) Tải về
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2012 (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về
Thông báo về việc đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2013 - 2014 (Sở Khoa học và Công nghệ) Tải về
Thông báo về đường dây nóng liên quan chất lượng xăng, dầu (Sở Khoa học và Công nghệ)
Thông báo từ sở Tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về