ĐƠN VỊ: SỞ NỘI VỤ
     
Thông tin Thủ tục
Lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền của Ban Tôn giáo
Thủ tục
Các quy trình chuyên môn
QT-TG2
01/09/2012
1
Danh sách các biểu mẫu kèm theo
TT Mã số Tên biểu mẫu Tải về
1 BM 02.01 Phiếu biên nhận hồ sơ
2 BM 03.01 Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
3 BM 04.01 Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc
Thông báo triển khai cập nhật sửa đổi, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở (Sở Công thương) Tải về
Thông báo hướng dẫn cập nhật, bổ sung các quy trình trên Cổng thông tin giao tiếp ISO điện tử (Sở Công thương) Tải về
Thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần mềm ISO trực tuyến (Sở Công thương) Tải về
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2012 (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về
Thông báo về việc đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2013 - 2014 (Sở Khoa học và Công nghệ) Tải về
Thông báo về đường dây nóng liên quan chất lượng xăng, dầu (Sở Khoa học và Công nghệ)
Thông báo từ sở Tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về