ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG
     
Thông tin Quy trình
Quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trong sản xuất, chế biến) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Quy trình
An toàn thực phẩm
QT-SCT-43
20/05/2013
1
0
Danh sách các biểu mẫu kèm theo
TT Mã số Tên biểu mẫu Tải về
1 01.BM-SCT-43-01 Don de nghi
2 02.BM-SCT-43-02 Ban thuyet minh co so vat chat
3 03.BM-SCT-43-03 BB tham dinh
4 04.BM-SCT-43-04 Bao cao khac phuc
5 05.BM-SCT-43-05 Mau Giay chung nhan
6 06.BM-SCT-43-06 QD thanh lap Doan tham dinh
7 07. BM-SCT-43-07 Bo sung ho so
8 08. BM-SCT-43-08 Tu choi cap GCN
9 09.BM-SCT-43-09 Don de nghi cap lai
10 10. BM-SCT-43-10 So theo doi tiep nhan va tra KQ
11 11. BM- SCT-43-11 So theo doi dang ky GCN
12 12.PL-SCT-43-12 Phu luc ho so
13 13. BM-SCT-01-02 Danh muc tai lieu ben ngoai P KTKT MT
Thông báo triển khai cập nhật sửa đổi, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở (Sở Công thương) Tải về
Thông báo hướng dẫn cập nhật, bổ sung các quy trình trên Cổng thông tin giao tiếp ISO điện tử (Sở Công thương) Tải về
Thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần mềm ISO trực tuyến (Sở Công thương) Tải về
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2012 (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về
Thông báo về việc đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2013 - 2014 (Sở Khoa học và Công nghệ) Tải về
Thông báo về đường dây nóng liên quan chất lượng xăng, dầu (Sở Khoa học và Công nghệ)
Thông báo từ sở Tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về