ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG
     
Thông tin Thủ tục
Quy trình cấp phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 3 triệu lít/năm
Thủ tục
Công nghiệp
QT-SCT-17
01/11/2012
1
1
Danh sách các biểu mẫu kèm theo
TT Mã số Tên biểu mẫu Tải về
1 BM-SCT-17-01 Phiếu biên nhận hồ sơ
2 BM-SCT-17-02 Văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ
3 BM-SCT-17-03 Văn bản từ chối cấp phép
4 BM-SCT-17-04 Biên bản thẩm tra thực tế
5 BM-SCT-17-05 Đơn đề nghị cấp phép sản xuất rượu công nghiệp
6 BM-SCT-17-06 Đơn đề nghị cấp sửa đổi bổ sung giấy phép sản xuất rượu
7 BM-SCT-17-07 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất rượu
8 BM-SCT-17-08 Mẫu giấy giấy phép sản xuất rượu công nghiệp( cấp mới)
9 BM-SCT-17-09 Mẫu giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (cấp sửa đổi , bổ sung)
10 BM-SCT-17-10 Mẫu GPSX rượu công nghiệp( cấp lại)
11 BM-SCT-17-12 Sổ theo dỏi cấp giấy phép sản xuất rượu
12 PL-SCT-17-01 Phụ lục hồ sở
Thông báo triển khai cập nhật sửa đổi, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở (Sở Công thương) Tải về
Thông báo hướng dẫn cập nhật, bổ sung các quy trình trên Cổng thông tin giao tiếp ISO điện tử (Sở Công thương) Tải về
Thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần mềm ISO trực tuyến (Sở Công thương) Tải về
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2012 (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về
Thông báo về việc đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2013 - 2014 (Sở Khoa học và Công nghệ) Tải về
Thông báo về đường dây nóng liên quan chất lượng xăng, dầu (Sở Khoa học và Công nghệ)
Thông báo từ sở Tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về