ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG
     
Thông tin Quy trình
Tham gia ý kiến về TKCS dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản rắn
Quy trình
Khai thác mỏ và chế biến khoáng sản
QT-SCT-15
01/11/2012
1
1
Danh sách các biểu mẫu kèm theo
TT Mã số Tên biểu mẫu Tải về
1 HD-SCT-15-01 HD-SCT-15-01
2 BM-SCT-15-01 BM-SCT-15-01
3 BM-SCT-15-02 BM-SCT-15-02
4 BM-SCT-15-03 BM-SCT-15-03
5 BM-SCT-15-04 BM-SCT-15-04
6 BM-SCT-15-05 BM-SCT-15-05
7 BM-SCT-15-06 BM-SCT-15-06
8 PL-SCT-15-01 PL-SCT-15-01
Thông báo triển khai cập nhật sửa đổi, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở (Sở Công thương) Tải về
Thông báo hướng dẫn cập nhật, bổ sung các quy trình trên Cổng thông tin giao tiếp ISO điện tử (Sở Công thương) Tải về
Thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần mềm ISO trực tuyến (Sở Công thương) Tải về
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2012 (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về
Thông báo về việc đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2013 - 2014 (Sở Khoa học và Công nghệ) Tải về
Thông báo về đường dây nóng liên quan chất lượng xăng, dầu (Sở Khoa học và Công nghệ)
Thông báo từ sở Tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường) Tải về