DANH SÁCH LĨNH VỰC DỊCH VỤ
AN TOÀN VÀ KIỂM SOÁT BỨC XẠ
+ Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
+ Xin gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
+ Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
+ Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
TIÊU CHUẨN-ĐO LƯỜNG-CHẤT LƯỢNG
+ Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
+ Công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận
+ Công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá
+ Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận
+ Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
+ Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của Văn phòng đại diện, chi nhánh
+Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN


CÔNG BỐ HỢP QUY DỰA TRÊN KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả -  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  vào giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

- Bước 2: Xử lý hồ sơ.
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận và kiểm tra đầy đủ tính hợp lệ của Hồ sơ:
‒ Trường hợp Hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ hướng dẫn đối với Hồ sơ nộp trực tiếp và liên hệ hướng dẫn đối với Hồ sơ qua đường bưu điện để tổ chức cá nhân bổ sung, hoàn thiện Hồ sơ.
‒ Trường hợp Hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ:
+ Đối với Hồ sơ nộp trực tiếp:viết phiếu hẹn trả hồ sơ công bố hợp quy.
+ Đối với Hồ sơ qua đường bưu điện: Liên hệ TCCN hẹn trả hồ sơ công bố hợp quy.

 - Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 2. Cách thức thực hiện:

Nộp Hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả -  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Địa chỉ: 43 Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại: 053.3553995

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 * Thành phần hồ sơ:

T- Bản công bố hợp quy (theo Mầu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư này);
- Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);
- Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (theo Mầu 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III Thông tư này) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;
- Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;
- Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký;
- Báo cáo đánh giá hợp quy (theo Mầu 5. BCĐG quy định tại Phụ lục III Thông tư này) kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu có liên quan;
Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ nộp ở Chi cục và 01 bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân)

4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ đầy đủ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

8. Lệ phí: 150.000 đồng/nhóm sản phẩm

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012);

- Báo cáo đánh giá hợp quy (theo Mẫu 5. BCĐG quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Mẫu 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007.
+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 (có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2007).
+ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 9 năm 2007).
+ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
+ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 01 năm 2013);
+ Thông tư số 231/2009/TT-BTC ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 01 năm 2010).
 
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN