::.. --:: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ::-- ..::

LỜI HỒ CHỦ TỊCH

Đảng ta là Đảng lãnh đạo cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không có lợi ích nào khác. Vì vậy, cán bộ và đảng viên phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phải là người đày tớ hết sức trung thành của nhân dân.

Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ "cộng sản" là ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được, nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó.

Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sỹ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì cũng phải thi đua. Ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc, phong trào sôi nổi, thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và  mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những tính tốt sẽ ngày càng thêm.

Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân.

Bất kỳ địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều là đầy tớ nhân dân. Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân.

Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong.

Bản chất của hòn đá là cứ ỳ ra, không nhúc nhích. Nhưng khi nhiều người đồng tâm hiệp lực mà xô đẩy, thì dù đá tảng to mấy, nặng mấy cũng phải lăn.

Mỗi tư tưởng, mỗi lời nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng.

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

LẠNG SƠN: TIẾP TỤC TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

án bộ phường Vĩnh Trại tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho công dân

       Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW lồng ghép trong chương trình Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh vào sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo các chi, đảng bộ, các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc làm tốt việc quán triệt học tập và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của các huyện, thành phố, ngành, lĩnh vực, loại hình chi bộ; tổ chức học tập, thảo luận, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
      Mỗi cán bộ, đảng viên đã lựa chọn một số vấn đề thấy cần thiết, hoặc liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để được góp ý, giúp đỡ, giám sát. Coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm. Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm; tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị. Một số đơn vị đã có cách làm chủ động, sáng tạo trong triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, như : Huyện ủy Chi Lăng đã chủ động xây dựng tài liệu “Đề cương những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để các chi, đảng bộ cơ sở học tập khi chưa có tài liệu của Trung ương; Huyện ủy Lộc Bình đã xây dựng mẫu kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo cấp uỷ đảng các chi, đảng bộ cơ sở đăng ký những nội dung đột phá toàn khoá, trong đó nêu rõ biện pháp, lộ trình thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm chính và phối hơp thực hiện... Công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo đa dạng và phong phú hơn về hình thức, như : Tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, chi đoàn, các buổi tọa đàm... Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên duy trì đưa tin, bài tuyên truyền trên website của ngành, tổ chức chiếu phim tư liệu, tọa đàm về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Đảng trong cuộc sống hôm nay”, “Tác phẩm mới” cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có chất lượng viết về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.... Qua đó tạo không khí phấn khởi, tích cực hưởng ứng học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào ngành giáo dục và đào tạo được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và yêu câu giáo dục, đào tạo. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo cán bộ, giảng viên lồng ghép, liên hệ nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bài giảng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp. Qua gần một năm thực hiện có thể nhận thấy việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện có hệ thống và sát với thực tiễn đã tạo điều kiện để việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW đi vào chiều sâu, cụ thể, có hiệu quả, bước đầu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền nếp ở các chi bộ, cơ quan, đơn vị. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong năm 2017, nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Tỉnh tiếp tục đề ra các nhiệm vụ để tập trung thực hiện như:
       Một là: Tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh”; các nội dung trong Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và tuyên truyền chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020, gắn với việc học tập và làm theo nội dung chuyên đề năm 2017.
       Hai là: Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong học tập và làm theo Bác. Tiếp tục thực hiện Quy định số 101- QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và các quy định khác của Đảng.
        Ba là: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các văn nghệ sỹ tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu của tỉnh gửi dự thi Trung ương vào tháng 12 năm 2017.
        Bốn là: Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện những nội dung đột phá toàn khóa và năm 2017 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đăng ký. Cuối năm, sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện và đề ra kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo.
        Năm là: Chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng kiến tốt của cơ sở trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.
        Sáu là: Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Theo tuyengiao.vn

 

CÁC TIN KHÁC

Giao ban 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hà Tĩnh: Nhiều hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm

Giao lưu trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Điện Biên: Tăng cường giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Thanh thiếu niên kiều bào tại Thái Lan thi tìm hiểu về Bác Hồ

Sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh lên sóng trực tiếp truyền hình Ai Cập

Nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Quảng Ninh:Sức lan tỏa từ Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”

Phụ nữ Lạng Sơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

Bình Thuận: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ

Mừng ngày sinh của Đảng, nhớ lời Bác dặn năm xưa

Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh - sự hoà quyện giữa truyền thống và hiện đại

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân tại Hiến pháp 1946

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình

Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Giao ban 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 
 

Hà Tĩnh: Nhiều hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm

 
 

Giao lưu trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 
 

Điện Biên: Tăng cường giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

 
 

Thanh thiếu niên kiều bào tại Thái Lan thi tìm hiểu về Bác Hồ

 
 

Sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh lên sóng trực tiếp truyền hình Ai Cập

 
 

Nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

 
 

Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

 
 

Quảng Ninh:Sức lan tỏa từ Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”

 
 

Phụ nữ Lạng Sơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 
 

Lạng Sơn: Tiếp tục tích cực chủ động triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh

 
 

"Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 
 

Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

 
 

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

 
 

Bình Thuận: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ

 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị