::.. --:: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ::-- ..::

LỜI HỒ CHỦ TỊCH

Đảng ta là Đảng lãnh đạo cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không có lợi ích nào khác. Vì vậy, cán bộ và đảng viên phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phải là người đày tớ hết sức trung thành của nhân dân.

Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ "cộng sản" là ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được, nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó.

Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sỹ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì cũng phải thi đua. Ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc, phong trào sôi nổi, thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và  mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những tính tốt sẽ ngày càng thêm.

Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân.

Bất kỳ địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều là đầy tớ nhân dân. Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân.

Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong.

Bản chất của hòn đá là cứ ỳ ra, không nhúc nhích. Nhưng khi nhiều người đồng tâm hiệp lực mà xô đẩy, thì dù đá tảng to mấy, nặng mấy cũng phải lăn.

Mỗi tư tưởng, mỗi lời nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng.

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

       Ngày 21/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức tọa đàm khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng  bộ khối các cơ quan Trung ương”. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chủ trì tọa đàm.
       Phát biểu khai mạc Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Quang Dương khẳng định: Tiếp nối truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay đã và đang tiếp tục khẳng định là một trong những đảng bộ trực thuộc Trung ương giữ vai trò, vị trí then chốt trong hệ thống chính trị, với tâm thế của người dẫn dắt, hạt nhân lãnh đạo, nòng cốt là đội ngũ cán bộ, đảng viên cao cấp của Đảng và Nhà nước gương mẫu, trong sạch, đi đầu giữa lời nói và việc làm, lấy mục đích phục vụ nhân dân là nhiệm vụ trong toàn  bộ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước, chất lượng lãnh đạo của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối đã nỗ lực phát huy vai trò hạt nhân chính trị; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, được phản ánh toàn diện trên các mặt của công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, công tác tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đổi mới theo hướng sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở, nhất là ở chi bộ đảng; công tác xây dựng chi bộ, đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ được đẩy mạnh và có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Hoạt động kiểm tra, giám sát được chú trọng, góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa, cảnh báo vi phạm kỷ luật Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được coi là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối và các các cấp ủy Đảng với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan đơn vị trong các cơ quan Trung ương ngày càng chặt chẽ, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Buổi tọa đàm khoa học nhằm góp phần làm rõ, khắc phục những tồn tại, hạn chế còn tồn tại trong công tác của Đảng ủy Khối, đồng thời, xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sạch về đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Tại buổi tọa đàm, các đại  biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý tham dự tọa đàm tập trung, phân tích một số nhóm vấn đề như sau: Thứ nhất, tiếp tục làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nội hàm khoa học về mô hình, tổ chức, bộ máy của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương; cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong các cơ quan, đơn vị tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược và công tác cán bộ của các ngành, cơ quan, đơn vị. Từ đó, chỉ ra và làm rõ những mặt phù hợp, những mặt chưa phù hợp trong thực tiễn hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở. Thứ hai, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác chính trị tư tưởng trong các cơ quan Trung ương để nâng cao chất lượng thực sự trong việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh trực diện với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”,  “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thứ ba, đã làm rõ nội hàm về mặt khoa học mối liên hệ giữa công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng với hoạt động thanh tra công vụ của các cơ quan Nhà nước. Hiệu quả thực sự của việc ngăn ngừa, cảnh tỉnh các vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước của cán bộ, đảng viên là công chức, viên chức. Đồng thời, phát hiện điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh những hành động đẹp, những tấm gương đẹp trong các cơ quan Trung ương. Thứ tư, nâng cao vai trò của các đoàn thể trong việc góp ý xây dựng Đảng, phản biện chính sách, pháp luật của Nhà nước; lý luận và thực tiễn về nhiệm vụ tăng cường và đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch trong sinh hoạt Đảng, trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; vai trò của lực lượng trí thức trẻ là đoàn viên, thanh niên trong công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị. Thứ năm, nâng cao hiệu quả thực chất hoạt động phối hợp giữa Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
       Kết quả buổi tọa đàm là những đóng góp thiết thực vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ  Khối, nâng cao thực chất nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Theo tuyengiao.vn

 

CÁC TIN KHÁC

Sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh lên sóng trực tiếp truyền hình Ai Cập

Nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Quảng Ninh:Sức lan tỏa từ Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”

Phụ nữ Lạng Sơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lạng Sơn: Tiếp tục tích cực chủ động triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh

"Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Bình Thuận: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ

Mừng ngày sinh của Đảng, nhớ lời Bác dặn năm xưa

Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh - sự hoà quyện giữa truyền thống và hiện đại

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân tại Hiến pháp 1946

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình

Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

Thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật quân sự

Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương: Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong từng công việc cụ thể

"Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đời sống văn hoá mới ở nông thôn"

Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ

 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh lên sóng trực tiếp truyền hình Ai Cập

 
 

Nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

 
 

Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

 
 

Quảng Ninh:Sức lan tỏa từ Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”

 
 

Phụ nữ Lạng Sơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 
 

Lạng Sơn: Tiếp tục tích cực chủ động triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh

 
 

"Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 
 

Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

 
 

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

 
 

Bình Thuận: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ

 
 

Mừng ngày sinh của Đảng, nhớ lời Bác dặn năm xưa

 
 

Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh - sự hoà quyện giữa truyền thống và hiện đại

 
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân tại Hiến pháp 1946

 
 

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình

 
 

Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị