::.. --:: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ::-- ..::

LỜI HỒ CHỦ TỊCH

Đảng ta là Đảng lãnh đạo cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không có lợi ích nào khác. Vì vậy, cán bộ và đảng viên phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phải là người đày tớ hết sức trung thành của nhân dân.

Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ "cộng sản" là ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được, nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó.

Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sỹ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì cũng phải thi đua. Ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc, phong trào sôi nổi, thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và  mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những tính tốt sẽ ngày càng thêm.

Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân.

Bất kỳ địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều là đầy tớ nhân dân. Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân.

Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong.

Bản chất của hòn đá là cứ ỳ ra, không nhúc nhích. Nhưng khi nhiều người đồng tâm hiệp lực mà xô đẩy, thì dù đá tảng to mấy, nặng mấy cũng phải lăn.

Mỗi tư tưởng, mỗi lời nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng.

THEO GƯƠNG BÁC

BẮC GIANG: THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 LÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ QUAN TRỌNG, THƯỜNG XUYÊN

Một trong những công trình thanh niên làm theo Bác của tuổi trẻ Bắc Giang năm 2016

     Sau gần 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Chỉ thị 05 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh thực hiện kịp thời, nghiêm túc, bài bản, rõ nét, khoa học ngay từ khâu nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ tỉnh xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
     Sáng tạo trong triển khai thực hiện
     Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống thông tin truyền thông của tỉnh, trong các tổ chức đảng ở Đảng bộ tỉnh. Qua đó, đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong quá trình thực hiện một số địa phương, đơn vị đã có cách tuyên truyền, triển khai sáng tạo, như tổ chức hội thảo, tọa đàm nhằm tìm ra giải pháp tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị trên địa bàn, tiêu biểu như: Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế... Sau Hội nghị quán triệt, triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh biên tập nội dung hội nghị (sao in dạng USB) gửi các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc để tuyên truyền tại tổ chức cơ sở đảng. Các ngành, cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với tiêu chuẩn cán bộ từng ngành, cơ quan, đơn vị. Đến ngày 20/12/2016, 100% các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức xong hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chương trình, kế hoạch của cấp trên trực tiếp thực hiện Chỉ thị 05, với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham dự đạt trên 97%. Nhiều đơn vị, địa phương có cách làm chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của đảng bộ, như: Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, Lạng Giang, thành phố Bắc Giang, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh... Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 19-KH/TU để lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động, xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong cả giai đoạn 2016-2020, trách nhiệm của tập thể và cá nhân từng đồng chí Ủy viên trong thực hiện Chỉ thị. Hằng năm xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII để triển khai thực hiện. Đây là cách triển khai chủ động, sáng tạo, gắn chặt với tình hình thực tế của tỉnh, được cán bộ, đảng viên đón nhận và nghiêm túc triển khai trong thực tế. Đến ngày 30/12/2016, 100% các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh hoàn thành việc xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 624-CV/TU về thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05, trong đó quy định rõ: Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, mỗi đảng viên phải tự đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự giác kiểm điểm; chi ủy gợi ý kiểm đối với các đảng viên nếu thấy có biểu hiện vi phạm; đảng viên có vi phạm mà không được chi bộ, cấp ủy đảng trực tiếp quản lý phát hiện, gợi ý kiểm điểm, phê bình thì chi bộ, cấp ủy đảng cấp đó phải chịu hình thức kỷ luật của Đảng,...
      Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
      Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo trong năm 2016 và cả giai đoạn 2016-2020, việc tuyên truyền, học tập phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng như: Tổ chức tuyên truyền trên báo chí địa phương, các bản tin, trang thông tin điện tử, các tác phẩm văn học nghệ thuật; tại các lớp học thông qua chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tuyên truyền trực quan, tuyên truyền thông qua hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội,... để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tự giác làm theo. Đặc biệt, trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội hằng tháng, quý tổ chức các đợt tự phê bình và phê bình gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề tập trung vào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Theo đó, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng sinh hoạt chuyên đề phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng; gắn việc học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết có hiệu quả; cuối năm báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên trực tiếp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Định hướng rõ nội dung thông tin tuyên truyền trong từng tháng, quý, năm đối với các cơ quan báo chí của tỉnh, trên phương tiên thông tin truyền thông và tại các kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Các cơ quan báo chí của tỉnh duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh; tổ chức tuyên truyền trực quan, thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc... góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể trong từng thời gian. Đồng thời, định hướng đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp ủy, đơn vị, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đẩy đủ về nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 05, dẫn đến việc triển khai ở một số nơi chưa rõ việc, còn biểu hiện sao chép của cấp trên và của các đơn vị bạn; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05 chưa sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được quan tâm song còn thiếu sức hấp dẫn, chưa tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư. Việc đăng ký, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém để giải quyết dứt điểm ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm, hiệu quả chưa cao; một số việc đăng ký còn chung chung, chưa đề ra thời gian cụ thể để giải quyết dứt điểm. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa nghiêm, chưa thường xuyên, chưa gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của một số cơ quan, cán bộ chuyên môn, kể cả ở cấp tỉnh còn thụ động, lúng túng; một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu ban hành còn chậm so với quy định. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình trong một số tổ chức đảng còn hình thức. Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện ở một số địa phương, đơn vị chưa đồng bộ, thường xuyên. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị ở một số cấp ủy đảng chưa được quan tâm đúng mức. Năng lực, trình độ của một số cán bộ chuyên môn làm công tác tham mưu thực hiện Chỉ thị 05 còn hạn chế...
      Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
      Trong thời gian tới, để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là động lực tinh thần to lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng,  Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
     Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh để kịp thời cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị với phương châm chọn rõ việc, phân công rõ người, và chỉ rõ thời gian thực hiện. 
Hai là, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉn ủy, các cơ quan sở, ban, ngành tỉnh chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 7/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2017 ở đảng bộ mình. 
     Ba là, tổ chức tốt việc học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa", trọng tâm là chống quan liêu, chống hình thức, chống lãng phí. Nâng cao chất lượng việc tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi, đảng bộ cơ sở. Làm tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo kế hoạch cá nhân gắn với cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
     Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo hướng rõ công việc triển khai, thời gian hoàn thành, cách thức nhận xét, đánh giá và hình thức biểu dương. Gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 75-CTr/TU ngày 20/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".
      Năm là, tiếp tục đổi mới công tác giảng dạy những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.
Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 các cấp, các ngành, nhất là việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 624-CV/TU ngày 23/02/2017, để tạo chuyển biến ngay từ những tháng đầu năm 2017. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Theo tuyengiao.vn

 

CÁC TIN KHÁC

Bắc Giang: Gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với nhiệm vụ chính trị của địa phương

Học và làm theo Bác góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân

Hiệu quả thiết thực từ việc sinh hoạt dưới cờ ở Lâm Đồng

Vận dụng sáng tạo trong học và làm theo Bác ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Trao giải Cuộc thi “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác dạy”

Nơi lưu giữ những tình cảm của Bác Hồ với xứ Thanh

Làm theo gương Bác Hồ

Cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm

Đồng bào Công giáo học tập và làm theo Bác

Học và làm theo Bác trên chính quê hương của Người

Khai trương Website học tập và làm theo gương bác (http://tthcm.viethanit.edu.vn)

Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Góp phần tìm hiểu một số vấn đề về phong cách tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tấm gương đảng viên trẻ người Vân Kiều

Đảng bộ huyện Hải Lăng làm theo lời Bác

Nhân lên những tấm gương tiêu biểu về học và làm theo Bác

“Tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt và năng lực công tác; tận tâm với công việc, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” Tổng truy cập 486817 "Tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt và năng lực công tác; tận tâm với công việc, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao"

 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Quảng Ninh:Sức lan tỏa từ Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”

 
 

Phụ nữ Lạng Sơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 
 

Lạng Sơn: Tiếp tục tích cực chủ động triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh

 
 

"Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 
 

Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

 
 

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

 
 

Bình Thuận: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ

 
 

Mừng ngày sinh của Đảng, nhớ lời Bác dặn năm xưa

 
 

Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh - sự hoà quyện giữa truyền thống và hiện đại

 
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân tại Hiến pháp 1946

 
 

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình

 
 

Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 
 

Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

 
 

Thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

 
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật quân sự

 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị