ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập
Mật khẩu:
Lưu cho lần sau
HÌNH ẢNH LIÊN KẾT
 
DANH SÁCH TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DO CÁC ĐƠN VỊ BAN HÀNH
STT Mã số Ngày ban hành Lần ban hành Tên tài liệu Đơn vị ban hành
1 KHCN.STCL 05/4/2018 4 Số tay chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
2 KHCN. MTCL 05/4/2018 4 Mục tiêu chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
3 KHCN.CSCL 05/4/2018 4 Chính sách chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
4 ISO.QT.01 05/4/2018 4 Quy trình kiểm soát nội bộ Sở Khoa học và Công nghệ
5 ISO.QT.02 05/4/2018 4 Quy trình kiểm soát hồ sơ Sở Khoa học và Công nghệ
6 ISO.QT. 03 05/4/2018 4 Quy trình đánh giá nội bộ Sở Khoa học và Công nghệ
7 ISO.QT.04 05/4/2018 4 Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa Sở Khoa học và Công nghệ
8 ISO.QT.05 05/4/2018 4 Quy trình xem xét lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
9 TC.QT.01 05/4/2018 1 Quy trình xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
10 SHA.QT.01 05/4/2018 4 Quy trình kiểm soát công tác an toàn và kiểm soát bức xạ Sở Khoa học và Công nghệ
11 SHA.QT.02 05/4/2018 4 Quy trình quản lý sở hữu công nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ
12 CN.QT.01 05/4/2018 5 Quy trình thẩm định công nghệ các dự án đầu tư Sở Khoa học và Công nghệ
13 CN.QT.02 05/4/2018 1 Quy trình cấp GCN doanh nghiệp KHCN Sở Khoa học và Công nghệ
14 CN.QT.03 05/4/2018 3 Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký, sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
15 CS.QT.01 05/4/2018 1 Quy trình quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ
16 KH.QT.01 05/4/2018 1 Quy trình đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ
17 KH.QT. 02 05/4/2018 1 Quy trình thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người Sở Khoa học và Công nghệ
18 KH.QT.03 05/4/2018 1 Quy trình đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người Sở Khoa học và Công nghệ
19 KH.QT.04 05/4/2018 1 Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
20 KH.QT.05 05/4/2018 1 Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu của văn phòng đại diện, chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
21 KH.QT.06 05/4/2018 1 Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
22 KH.QT.07 05/4/2018 1 Quy trình thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
23 KH.QT.08 05/4/2018 1 Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
24 KH.QT.09 05/4/2018 1 Quy trình thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
25 KH.QT.10 05/4/2018 1 Quy trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ
26 KH.QT.11 05/4/2018 1 Quy trình tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ
27 KH.QT.12 05/4/2018 1 Quy trình triển khai thực hiện và nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ
28 TTr.QT.01 05/4/2018 4 Quy trình thanh tra KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
29 TTr.QT.02 05/4/2018 4 Quy trình tiếp nhận giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Khoa học và Công nghệ
30 VP.QT.01 05/4/2018 4 Quy trình quản lý văn thư lưu trữ Sở Khoa học và Công nghệ
31 VP.QT.02 05/4/2018 4 Quy trình quản lý tài sản Sở Khoa học và Công nghệ
32 QT-SCT-46 20/5/2013 1 Quy trình cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Sở Công thương
33 QT-SCT-44 20/5/2013 1 Quy trình cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Sở Công thương
34 QT-SCT-43 20/5/2013 1 Quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trong sản xuất, chế biến) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Sở Công thương
35 QT-SCT-32 01/11/2012 1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán lẻ LPG chai Sở Công thương
36 QT-SCT-11 01/11/2012 1 Xử lý tố cáo Sở Công thương
37 QT-SCT-13 01/11/2012 1 Xử lý vi phạm hành chính Sở Công thương
38 QT-SCT-23 01/11/2012 1 Cấp mới; Cấp sửa đổi, bổ sung; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công thương
39 QT-SCT-12 01/11/2012 1 Thực hiện cuộc thanh tra Sở Công thương
40 QT-SCT-01 01/11/2012 1 Kiểm soát tài liệu Sở Công thương
41 QT-SCT-20 01/11/2012 1 Thẩm định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh sử dụng cất trữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C Sở Công thương
42 QT-SCT-37 01/11/2012 1 Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Sở Công thương
43 QT-SCT-25 01/11/2012 1 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Sở Công thương
44 QT-SCT-07 01/11/2012 1 Đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức Sở Công thương
45 QT-SCT-41 01/11/2012 1 Đăng ký tổ chức Hội chợ Sở Công thương
46 QT-SCT-39 01/11/2012 1 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Sở Công thương
47 QT-SCT-16 01/11/2012 1 Thẩm định các đề án khuyến công Sở Công thương
48 QT-SCT-17 01/11/2012 1 Cấp phép sản xuất rượu Sở Công thương
49 QT-SCT-15 01/11/2012 1 Tham gia ý kiến về TKCS dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản rắn Sở Công thương
50 QT-SCT-40 01/11/2012 1 Xác nhận đăng ký khuyến mại Sở Công thương
Trang: 1 2 3

Cổng giao tiếp ISO tỉnh Quảng Trị
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.233.3850392.
Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc, Chrome.