ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập
Mật khẩu:
Lưu cho lần sau
HÌNH ẢNH LIÊN KẾT
 
Đơn vị: SỞ CÔNG THƯƠNG
Thông tin chung Phòng, đơn vị trực thuộc Tài liệu HTQLCL
Danh sách tài liệu HTQLCL của Sở Công thương
STT Mã số Ngày ban hành Lần ban hành Tên tài liệu Lĩnh vực
1 QT-SCT-09 01/11/2012 2 Xây dựng Chương trình/Kế hoạch công tác trọng tâm Tổ chức- hành chính
2 QT-SCT-35 01/11/2012 1 Phê duyệt nội quy trung tâm thương mại và siêu thị Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu
3 QT-SCT-39 01/11/2012 1 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
4 QT-SCT-16 01/11/2012 1 Thẩm định các đề án khuyến công Khuyến công
5 QT-SCT-17 01/11/2012 1 Cấp phép sản xuất rượu Công nghiệp tiêu dùng
6 QT-SCT-15 01/11/2012 1 Tham gia ý kiến về TKCS dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản rắn Khai thác mỏ và chế biến khoáng sản
7 QT-SCT-40 01/11/2012 1 Xác nhận đăng ký khuyến mại Xúc tiến thương mại
8 QT-SCT-03 01/11/2012 1 Đánh giá chất lượng nội bộ Ban chỉ đạo ISO của Sở
9 QT-SCT-30 01/11/2012 1 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực Điện
10 QT-SCT-46 20/5/2013 1 Quy trình cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm An toàn thực phẩm
11 QT-SCT-37 01/11/2012 1 Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Quản lý cạnh tranh
12 QT-SCT-25 01/11/2012 1 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Hóa chất
13 QT-SCT-07 01/11/2012 1 Đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức Tổ chức- hành chính
14 QT-SCT-41 01/11/2012 1 Đăng ký tổ chức Hội chợ Xúc tiến thương mại
15 QT-SCT-01 01/11/2012 1 Kiểm soát tài liệu Ban chỉ đạo ISO của Sở
16 QT-SCT-20 01/11/2012 1 Thẩm định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh sử dụng cất trữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C Hóa chất
17 QT-SCT-19 01/11/2012 1 Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất Hóa chất
18 QT-SCT-16 01/11/2012 1 Quy trình thẩm định các đề án khuyến công Khuyến công
19 QT-SCT-24 01/11/2012 1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn của (trạm nạp LPG vào chai; ô tô; trạm cấp LPG) Hóa chất
20 QT-SCT-08 01/11/2012 1 Quản lý văn bản Tổ chức- hành chính
21 QT-SCT-33 01/11/2012 1 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu
22 QT-SCT-02 01/11/2012 1 Kiểm soát hồ sơ Ban chỉ đạo ISO của Sở
23 QT-SCT-38 01/11/2012 1 Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương mại nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Quốc tế
24 QT-SCT-34 01/11/2012 1 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu
25 QT-SCT-36 01/11/2012 1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu
26 QT-SCT-31 01/11/2012 1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu
27 QT-SCT-06 01/11/2012 1 Đánh giá cán bộ công chức viên chức Tổ chức- hành chính
28 QT-SCT-18 01/11/2012 1 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Vật liệu nổ công nghiệp
29 QT-SCT-05 01/11/2012 1 Họp xem xét của Lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng Ban chỉ đạo ISO của Sở
30 QT-SCT-26 01/11/2012 1 Tham gia ý kiến TKCS công trình điện Điện
31 QT-SCT-21 01/11/2012 1 Cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Hóa chất
32 QT-SCT-04 01/11/2012 1 Kiểm soát không phù hợp, khắc phục phòng ngừa và cải tiến Ban chỉ đạo ISO của Sở
33 QT-SCT-17 01/11/2012 1 Quy trình cấp phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 3 triệu lít/năm Công nghiệp
34 QT-SCT-15 01/11/2012 1 Tham gia ý kiến về TKCS dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản rắn Khai thác mỏ và chế biến khoáng sản
35 STCL-QT-SCT-01 01/11/2012 1 Sổ tay chất lượng TCVN/ISO 9001:2008 Ban chỉ đạo ISO của Sở
36 QT-SCT-10 01/11/2012 1 Xử lý khiếu nại Thanh tra
37 QT-SCT-14 01/11/2012 1 Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng hoặc bổ sung cụm công nghiệp Công nghiệp
38 QT-SCT-29 01/11/2012 1 Thẩm định cấp Giấy phép HĐĐL đối với lĩnh vực phân phối, bán lẻ điện nông thôn Điện
39 QT-SCT-22 01/11/2012 1 Cấp mới; Cấp sửa đổi, bổ sung; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Hóa chất
40 QT-SCT-11 01/11/2012 1 Xử lý tố cáo Thanh tra
41 QT-SCT-13 01/11/2012 1 Xử lý vi phạm hành chính Thanh tra
42 QT-SCT-44 20/5/2013 1 Quy trình cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Hóa chất
43 QT-SCT-23 01/11/2012 1 Cấp mới; Cấp sửa đổi, bổ sung; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Hóa chất
44 QT-SCT-12 01/11/2012 1 Thực hiện cuộc thanh tra Thanh tra
45 QT-SCT-43 20/5/2013 1 Quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trong sản xuất, chế biến) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương An toàn thực phẩm
46 QT-SCT-32 01/11/2012 1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán lẻ LPG chai Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu

Cổng giao tiếp ISO tỉnh Quảng Trị
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.233.3850392.
Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc, Chrome.