ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập
Mật khẩu:
Lưu cho lần sau
Đăng ký tài khoản |
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN : Năng lượng nguyên tử
STT Tên thủ tục Thành phần hồ sơ Biểu mẫu Gửi hồ sơ trực tuyến
1 Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
2 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
3 Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)
4 Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
5 Cấp giấy phép thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ
Tổng số: 5 dịch vụ Trang 1
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và thường trực mạng: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ