ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập
Mật khẩu:
Lưu cho lần sau
Đăng ký tài khoản |
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN : Hoạt động Khoa học và công nghệ
STT Tên thủ tục Thành phần hồ sơ Biểu mẫu Gửi hồ sơ trực tuyến
1 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
2 Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người
3 Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người
4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ công lập
5 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ
6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ
7 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo
8 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ
9 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ vùng
10 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Đăng ký
11 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
12 Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
13 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Đăng ký
14 Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ Đăng ký
15 Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức khoa học và công nghệ Đăng ký
16 Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở của khoa học và công nghệ. Đăng ký
17 Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của khoa học và công nghệ. Đăng ký
18 Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ. Đăng ký
19 Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện, chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ Đăng ký
20 Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Đăng ký
21 Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất Đăng ký
22 Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát Đăng ký
23 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Đăng ký
24 Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ Đăng ký
25 Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở của văn phòng đại diện, chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ Đăng ký
26 Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện, chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ Đăng ký
27 Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp thay đổi thông tin về tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài ghi trong giấy phép.
28 Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh. Đăng ký
29 Cấp giấy chứng nhận của văn phòng đại diện, chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất Đăng ký
30 Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của văn phòng đại diện, chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát Đăng ký
Tổng số: 33 dịch vụ Trang 1 2
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và thường trực mạng: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ