ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập
Mật khẩu:
Lưu cho lần sau
Đăng ký tài khoản |
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN : Sở hữu trí tuệ
STT Tên thủ tục Thành phần hồ sơ Biểu mẫu Gửi hồ sơ trực tuyến
1 Đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ
2 Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Đăng ký
3 Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Đăng ký
Tổng số: 3 dịch vụ Trang 1
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và thường trực mạng: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ