Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
-   Đăng ký Hộ tịch, Hộ khẩu, CMND
-   Hệ thống luật đất đai
-   Luật sở hữu trí tuệ
-   Luật Doanh nghiệp
-   Luật ban hành Văn bản quy phạm
-   Luật thừa kế
KHOA HỌC KỸ THUẬT
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT: Luật thừa kế
Ðiều 664. Di chúc do công chứng viên lập tại chổ ở
Điều 672. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc
Điều 693. Điều kiện chuyển quyền sử dụng đất
Điều tra viên bị cách chức danh điều tra viên trong truờng hợp nào?
Di sản của người chết bao gồm những loại tài sản nào?
Điều 634. Quyền thừa kế của cá nhân
Điều 635. Quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân
Điều 636. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế
Ðiều 638. Người thừa kế
Ðiều 638. Người thừa kế
Điều 650. Người lập di chúc
Điều 655. Di chúc hợp pháp
Điều 656. Nội dung của di chúc bằng văn bản
Điều 657. Người làm chứng cho việc lập di chúc
Điều 658. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng
Điều 659. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng
Ðiều 660. Di chúc có chứng nhận của Công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Điều 661. Thủ tục lập di chúc tại Công chứng nhà nước hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Điều 662. Người không được chứng nhận, chứng thực di chúc
Điều 663. Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được chứng nhận, chứng thực
Điều 665. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc
Điều 666. Di chúc chung của vợ, chồng
Điều 668. Gửi giữ di chúc
Điều 669. Di chúc bị thất lạc, hư hại
Điều 670. Hiệu lực pháp luật của di chúc
Ðiều 671. Hiệu lực pháp luật của di chúc chung của vợ, chồng
Điều 672. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc
Điều 674. Di tặng
Điều 675. Công bố di chúc
Ðiều 676. Giải thích nội dung di chúc
Trang 1 / 2 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị