Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
-   Đăng ký Hộ tịch, Hộ khẩu, CMND
-   Hệ thống luật đất đai
-   Luật sở hữu trí tuệ
-   Luật Doanh nghiệp
-   Luật ban hành Văn bản quy phạm
-   Luật thừa kế
KHOA HỌC KỸ THUẬT
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT: Luật ban hành Văn bản quy phạm
Cho biết quy định về đưa tin và niêm yết văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân?
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành vào thời gian nào? Có hiệu lực thi hành từ khi nào?
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương được ban hành để quyết định những vấn đề gì?
Nội dung nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện là gì?
Nội dung nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận là gì?
Nội dung quyết định của Ủy ban nhân dân huyện là gì?
Nội dung quyết định của Ủy ban nhân dân phường là gì?
Nội dung quyết định của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn là gì?
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm như thế nào đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp?
Cho biết quy định trong việc ban hành quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp?
Cho biết quy định về gửi và lưu trữ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân?
Cho biết quy định về ngưng hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân?
Cho biết quy định về việc đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân?
Cho biết quy định về việc thẩm định dự thảo quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện?
Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân được quy định như thế nào?
Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong trường hợp điều chỉnh địa giới hành chính được quy định như thế nào?
Hiệu lực về không gian, đối tượng áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được quy định như thế nào?
Hồ sơ dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bao gồm những tài liệu nào? Được quy định như thế nào?
Hồ sơ dự thảo nghị quyết trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm những tài liệu nào? Và được quy định như thế nào?
Hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị trình Ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào? Bao gồm những tài liệu gì?
Hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào? Bao gồm những tài liệu gì?
Hội đồng nhân dân ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong những trường hợp nào?
Kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được lấy từ nguồn nào?
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành vào thời gian nào? Có hiệu lực thi hành từ khi nào?
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được soạn thảo như thế nào?
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh được ban hành để quyết định những vấn đề gì?
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành để quyết định những vấn đề gì?
Ngôn ngữ của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân được quy định như thế nào? Việc dịch văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ra tiếng dân tộc thiểu số và tiếng nước ngoài do cấp nào quy định?
Nội dung chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện là gì?
Nội dung chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là gì?
Trang 1 / 3 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị