Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
Ai được coi là người quản lý doanh nghiệp?

 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các đối tượng sau được coi là người quản lý doanh nghiệp:

- Đối với DNTN: Chủ sở hữu DNTN;

- Đối với CTHD: Các thành viên hợp danh;

- Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên: thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và các chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ quy định;

- Đối với công ty TNHH 1 thành viên: thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), chủ tịch công ty và các chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.

- Đối với CTCP: Thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có Chủ tịch Hội đồng quản trị), Giám đốc (Tổng Giám đốc), và các chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.

Ngoài ra, Điều 86 Luật Doanh nghiệp quy định 4 nghĩa vụ cơ bản của người quản lý công ty trong công ty cổ phần. Mục đích quy định này nhằm ngăn chặn khả năng lạm dụng vị thế trong công ty, nâng cao trách nhiệm cá nhân trước các thành viên công ty, bảo vệ lợi ích công ty và các chủ nợ, bảo đảm tính công khai, minh bạch của công ty, ngăn chặn các giao dịch “nội gián” gây thiệt hại cho công ty…

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị