Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Ứng dụng chể phẩm men Biolin trong chăn nuôi an toàn sinh học đối với lợn nái và lợn con theo mẹ
Tên đề tài Ứng dụng chể phẩm men Biolin trong chăn nuôi an toàn sinh học đối với lợn nái và lợn con theo mẹ
Mã số
Lĩnh vực Chăn nuôi gia súc
Cấp quản lý Cơ sở
Địa phương Bắc Giang
Thời gian thực hiện 8/2015 - 12/2015
Tổ chức chủ trì Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
Chủ nhiệm Vũ Văn Tĩnh
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm men Biolin cho lợn nái và đàn con theo mẹ tại 03 họ xã Ngọc Châu là Hội chăn nuôi lợn sạch huyện Tân Yên. Tạo ra sản phẩm đàn giống an toàn, khỏe mạnh cung cấp tại địa bàn. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của mô hình để tuyên truyền nhân rộng, trước mắt mô hình triển khai thực hiện tại các hội trong Hội chăn  nuôi lợn sạch làm cơ sở trong hội viên nắm được, sau nhân ra diện rộng trong huyện

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị