Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong công tác quản lý hành chính tại cơ quan Ðại học Thái Nguyên
Tên đề tài Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong công tác quản lý hành chính tại cơ quan Ðại học Thái Nguyên
Mã số NV2014-TN01-02
Lĩnh vực Hành chính công và quản lý hành chính
Cấp quản lý Cơ sở
Địa phương Thái Nguyên
Thời gian thực hiện 1/2016 - 12/2016
Tổ chức chủ trì Đại học Thái Nguyên
Chủ nhiệm Phạm Văn Hùng
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Bộ Giáo Dục và Đào tạo
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
Đã xây dựng bộ tài liệu quản lý chất lượng và áp dụng trong Cơ quan Đại học Thái Nguyên từ 4/4/2015. Trang thông tin điện tử của ĐHTN cũng đã đăng tải toàn bộ các tài liệu về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 gồm chức năng nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức của từng đơn vị, bộ quy trình được xây dựng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và các bản mô tả công việc theo vị trí việc làm. Cán bộ công nhân viên của Cơ quan ĐHTN và "khách hàng" có thể vào trang web của ĐHTN để tra cứu thông tin và tải về các biểu mẫu hành chính cần thiết. Việc công khai này đã giúp cho các công việc trong Cơ quan ĐHTN được giải quyết một cách thuận tiện và nhanh chóng hơn. 

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị