Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Ðồn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Tên đề tài Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Ðồn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Mã số
Lĩnh vực Kinh tế - quản lý
Cấp quản lý Cơ sở
Địa phương Quảng Ninh
Thời gian thực hiện 1/2016 - 12/2016
Tổ chức chủ trì Ủy ban nhân dân Huyện Vân Đồn
Chủ nhiệm Mạc Thành Luân
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
Mục đích của việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là xác định quan điểm, mục tiêu, phương hướng dài hạn phát triển KT-XH của huyện; thực hiện các mục tiêu phát triển mà Đề án thành lập Khu kinh tế Vân Đồn đã đề ra. Cung cấp căn cứ khoa học cho việc xây dựng kế hoạch, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm và đến năm 2030; cung cấp những thông tin về tiềm năng, cơ hội đầu tư trên địa bàn huyện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước; bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững để Vân Đồn thực hiện thành công mục tiêu trở thành “cực tăng trưởng” kinh tế mạnh của Quảng Ninh và cả vùng Đông Bắc Việt Nam.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị