Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Khảo sát, đánh giá an toàn bức xạ và đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn bức xạ trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
Tên đề tài Khảo sát, đánh giá an toàn bức xạ và đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn bức xạ trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
Mã số
Lĩnh vực Khoa học y, dược nói chung
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Bình
Thời gian thực hiện 1/2015 - 10/2015
Tổ chức chủ trì Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
Chủ nhiệm Phùng Thị Hoa
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 264.120.000 VNĐ 264.120.000 VNĐ
Mục tiêu
- Đánh giá hiện trạng về điều kiện hoạt động của thiết bị bức xạ trong y tế;
- Xây dựng được sơ đồ phân bố của các thiết bị bức xạ y tế theo bản đồ hành chính;
- Xác định suất liều bức xạ tại các cơ sở X-quang trong y tế - Xây dựng các giải pháp giúp công tác quản lý an toàn bức xạ hạt nhân ở cơ sở được hiệu quả hơn.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị