Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
-   Thống kê nông lâm nghiệp
-   Thống kê khoa học công nghệ
-   Thống kê khác
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
KHOA HỌC THỐNG KÊ
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất chính sách, giải pháp thương mại nông sản Việt Nam với Trung Quốc
Tên đề tài Nghiên cứu thực trạng và đề xuất chính sách, giải pháp thương mại nông sản Việt Nam với Trung Quốc
Mã số
Lĩnh vực Kinh tế - quản lý
Cấp quản lý Bộ
Địa phương Hà Nội
Thời gian thực hiện 1/2015 - 12/2015
Tổ chức chủ trì Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT
Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
- Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách thuong mại quôc tế hàng nông sản
- Thực trạng tình hình thương mại nông sản việt nam Trung Quốc
- Thực trạng chính sách thương mại nông sản quốc tế Việt Nam - Trung Quốc
- Ðề xuất chính sách và giải pháp thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị