Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
-   Thống kê nông lâm nghiệp
-   Thống kê khoa học công nghệ
-   Thống kê khác
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
KHOA HỌC THỐNG KÊ
Nghiên cứu đề xuất chính sách thúc đẩy đối tác công-tu trong nông nghiệp
Tên đề tài Nghiên cứu đề xuất chính sách thúc đẩy đối tác công-tu trong nông nghiệp
Mã số
Lĩnh vực Kinh tế - quản lý
Cấp quản lý Bộ
Địa phương Hà Nội
Thời gian thực hiện 1/2015 - 12/2015
Tổ chức chủ trì Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT
Chủ nhiệm Phùng Giang Hải
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
Đề xuất các chính sách thúc đẩy đối tác công – tư (PPP) trong nông nghiệp.
- Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về đối tác công tư (PPP) và chính sách thúc đẩy PPP trong nông nghiệp
- Đánh giá thực trạng PPP và chính sách về PPP trong nông nghiệp ở Việt Nam thời gian qua;
- Đề xuất các chính sách thúc đẩy PPP trong nông nghiệp ở Việt Nam thời gian tới.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị