Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Ðiều tra thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi giá trị gia tăng các mặt hàng nông nghiệp chủ lực và đề xuất giải pháp phát triển
Tên đề tài Ðiều tra thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi giá trị gia tăng các mặt hàng nông nghiệp chủ lực và đề xuất giải pháp phát triển
Mã số
Lĩnh vực Kinh tế - quản lý
Cấp quản lý Cơ sở
Địa phương Hà Nội
Thời gian thực hiện 1/2015 - 12/2015
Tổ chức chủ trì Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
Chủ nhiệm Phạm Quốc Trị
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
Đánh giá thực trạng và vai trò của DNNVV trong chuỗi giá trị gia tăng các mặt hàng nông nghiệp chủ lực (lúa gạo, tôm, cá tra, chè) và đề xuất giải pháp phát triển. 

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị